หลักสูตรแนะนำ

...

KM-QA04 AUN QA Overview (Version 4.0)

เรียนฟรี รายละเอียด
...

KM-QA03 The concept of Outcome-based Education (OBE)

เรียนฟรี รายละเอียด
...

UP-Training 08 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา: ความรู้ โทษ พิษภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

เรียนฟรี รายละเอียด
...

UP-Training 09 การใช้งานโปรแกรม EndNote 20 เบื้องต้น

เรียนฟรี รายละเอียด
...

UP-Training 10 ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)

...

UP009 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวพะเยา

เรียนฟรี รายละเอียด
...

UP003 เวียงโบราณ เมืองพยาว

เรียนฟรี รายละเอียด
...

UP004 ศิลปกรรมพะเยา

เรียนฟรี รายละเอียด
...

001101 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน

เรียนฟรี รายละเอียด
...

001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน

เรียนฟรี รายละเอียด
...

282221 หลักการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

...

242414 เคมีนวัตกรรม

...

192101 รัฐศาสตร์เบื้องต้น

...

193101 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น

...

227141 ความต้องการซอฟต์แวร์

...

191100 ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

...

182212 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 1

...

263101 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม

...

261101 เขียนแบบวิศวกรรม

...

327317 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

...

KM-QA04 AUN QA Overview (Version 4.0)

เรียนฟรี รายละเอียด
...

KM-QA03 The concept of Outcome-based Education (OBE)

เรียนฟรี รายละเอียด
...

UP-Training 08 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา: ความรู้ โทษ พิษภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

เรียนฟรี รายละเอียด
...

UP-Training 09 การใช้งานโปรแกรม EndNote 20 เบื้องต้น

เรียนฟรี รายละเอียด
...

UP-Training 10 ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)

...

UP009 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวพะเยา

เรียนฟรี รายละเอียด
...

UP003 เวียงโบราณ เมืองพยาว

เรียนฟรี รายละเอียด
...

UP004 ศิลปกรรมพะเยา

เรียนฟรี รายละเอียด
...

UP002 นกยูงไทย ฐานที่มั่นสุดท้ายของโลก

เรียนฟรี รายละเอียด
...

UP006 การตลาดดิจิทัลเบื้องต้น

เรียนฟรี รายละเอียด
...

UP005 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพะเยา

เรียนฟรี รายละเอียด
...

UP007 สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจชุมชน

เรียนฟรี รายละเอียด
...

UP010 Phayao Learning City : Nature and Creativity for Lifelong Prosperity

เรียนฟรี รายละเอียด
...

UP001 ตำนาน ความเชื่อ และศาสนาในพะเยา

เรียนฟรี รายละเอียด

หลักสูตร Pre-degree คืออะไร

Pre-degree คือหลักสูตรการจัดการศึกษาล่วงหน้า ที่นำรายวิชาของหลักสูตรปริญญาตรี มาจัดการเรียนการสอนส่วงหน้าให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อเข้ามาเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาสามารถนำผลการเรียนที่ได้รับไปใช้ในทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา

ประโยชน์ของการเรียนล่วงหน้า

 • ผู้เรียนจะได้ค้นหาความสามารถและความถนัดของตนเอง ก่อนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยพะเยา
 • ผู้เรียนได้ปรับพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ระดับปริญญาตรี
 • ผู้เรียนสามารถวางแผนการเรียนแล้วสามารถสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้เร็วขึ้น
 • เรียนออนไลน์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทบทวนบทเรียนได้ตามความต้องการ
 • 36

  จำนวนหลักสูตร

 • 31,381

  จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียน

 • 106,387

  จำนวนผู้เข้าชม