หลักสูตรแนะนำ

...

001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน

เรียนฟรี รายละเอียด
...

100001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

...

KM-QA05 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และการประยุกต์ใช้ในการทำงาน

เรียนฟรี รายละเอียด
...

142111 ภาษาจีน 1

...

001101 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน

เรียนฟรี รายละเอียด
...

KM-QA03 The concept of Outcome-based Education (OBE)

เรียนฟรี รายละเอียด
...

UP-Training 17 หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (UP WISDOM 2023)

เรียนฟรี รายละเอียด
...

KM-QA04 AUN QA Overview (Version 4.0)

เรียนฟรี รายละเอียด
...

001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน

เรียนฟรี รายละเอียด
...

100001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

...

142111 ภาษาจีน 1

...

001101 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน

เรียนฟรี รายละเอียด
...

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ

เรียนฟรี รายละเอียด
...

122220 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

...

227101 พื้นฐานการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรม

...

321111 บทนำทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์

...

183151 นาฏศิลป์พื้นเมืองล้านนาขั้นพื้นฐาน

...

123222 หลักการจัดการโรงแรม

...

182211 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก

...

146132 การฟังและการพูดในชีวิตประจำวัน

...

KM-QA05 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และการประยุกต์ใช้ในการทำงาน

เรียนฟรี รายละเอียด
...

KM-QA03 The concept of Outcome-based Education (OBE)

เรียนฟรี รายละเอียด
...

KM-QA04 AUN QA Overview (Version 4.0)

เรียนฟรี รายละเอียด
...

UP-Training 17 หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (UP WISDOM 2023)

เรียนฟรี รายละเอียด
...

UP-Training 08 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา: ความรู้ โทษ พิษภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

เรียนฟรี รายละเอียด
...

UP-Training 09 การใช้งานโปรแกรม EndNote 20 เบื้องต้น

เรียนฟรี รายละเอียด
...

UP009 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวพะเยา

เรียนฟรี รายละเอียด
...

UP003 เวียงโบราณ เมืองพยาว

เรียนฟรี รายละเอียด
...

UP004 ศิลปกรรมพะเยา

เรียนฟรี รายละเอียด
...

UP002 นกยูงไทย ฐานที่มั่นสุดท้ายของโลก

เรียนฟรี รายละเอียด
...

UP006 การตลาดดิจิทัลเบื้องต้น

เรียนฟรี รายละเอียด
...

UP005 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพะเยา

เรียนฟรี รายละเอียด
...

UP007 สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจชุมชน

เรียนฟรี รายละเอียด
...

UP010 Phayao Learning City : Nature and Creativity for Lifelong Prosperity

เรียนฟรี รายละเอียด
...

UP001 ตำนาน ความเชื่อ และศาสนาในพะเยา

เรียนฟรี รายละเอียด

หลักสูตร Pre-degree คืออะไร

Pre-degree คือหลักสูตรการจัดการศึกษาล่วงหน้า ที่นำรายวิชาของหลักสูตรปริญญาตรี มาจัดการเรียนการสอนส่วงหน้าให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อเข้ามาเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาสามารถนำผลการเรียนที่ได้รับไปใช้ในทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา

ประโยชน์ของการเรียนล่วงหน้า

 • ผู้เรียนจะได้ค้นหาความสามารถและความถนัดของตนเอง ก่อนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยพะเยา
 • ผู้เรียนได้ปรับพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ระดับปริญญาตรี
 • ผู้เรียนสามารถวางแผนการเรียนแล้วสามารถสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้เร็วขึ้น
 • เรียนออนไลน์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทบทวนบทเรียนได้ตามความต้องการ
 • 49

  จำนวนหลักสูตร

 • 37,363

  จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียน

 • 132,252

  จำนวนผู้เข้าชม