รายละเอียดวิชา ทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน มลพิษสิ่งแวดล้อม การตกค้างและสะสมสารพิษในสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรพลังงาน  พลังงานหมุนเวียน เซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล พลังงานลม พลังงานน้ำ การจัดการสิ่งแวดล้อม ทิศทางนโยบายและแผนพลังงานและสิ่งแวดล้อม

รายวิชา 282221 หลักการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Principles of Energy and Environment Management)

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

สามารถนำผลการเรียนไปใช้ในหลักสูตร/สาขาวิชา ดังนี้

สามารถนำผลการเรียนไปใช้ในหลักสูตร

 • วท.บ. การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • วท.บ. การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม และ วท.ม. เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • วท.บ. จัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม และ วศ.ม. การจัดการพลังงานและนวัตกรรม

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

 • วิดีโอการสอน บทที่ 1 แนะนำรายวิชา
  15.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 1 แนะนำรายวิชา

 • วิดีโอการสอน บทที่ 2 ทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม Part 1
  23.00 นาที
 • วิดีโอการสอน บทที่ 2 ทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม Part 2
  20.00 นาที
 • วิดีโอการสอน บทที่ 2 ทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม Part 3
  10.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 2 ทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม Part 1
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 2 ทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม Part 2
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 2 ทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม Part 3
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 2 ทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม Part 4
 • ใบงาน บทที่ 2 ทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม

 • วิดีโอการสอน บทที่ 3 ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
  19.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 3 ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
 • ใบงาน บทที่ 3 ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน

 • วิดีโอการสอน บทที่ 4 การจัดการสิ่งแวดล้อม Part 1
  45.00 นาที
 • วิดีโอการสอน บทที่ 4 การจัดการสิ่งแวดล้อม Part 2
  4.00 นาที
 • วิดีโอการสอน บทที่ 4 การจัดการสิ่งแวดล้อม Part 3
  20.00 นาที
 • วิดีโอการสอน บทที่ 4 การจัดการสิ่งแวดล้อม Part 4
  30.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 4 การจัดการสิ่งแวดล้อม 1/2
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 4 การจัดการสิ่งแวดล้อม 2/2
 • แบบทดสอบท้ายบท

 • วิดีโอการสอน บทที่ 5 มลพิษทางน้ำ Part 1
  13.00 นาที
 • วิดีโอการสอน บทที่ 5 มลพิษทางน้ำ Part 2
  14.00 นาที
 • วิดีโอการสอน บทที่ 5 มลพิษทางน้ำ Part 3
  14.00 นาที
 • วิดีโอการสอน บทที่ 5 มลพิษทางน้ำ Part 4
  11.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 5 มลพิษทางน้ำ
 • ใบงาน บทที่ 5 มลพิษทางน้ำ

 • วิดีโอการสอน บทที่ 6 มลพิษทางอากาศ
  19.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 6 มลพิษทางอากาศ
 • ใบงาน บทที่ 6 มลพิษทางอากาศ

 • วิดีโอการสอน บทที่ 7 ขยะและของเสียอันตราย (ประเภทของขยะและของเสียอันตราย)
  14.00 นาที
 • วิดีโอการสอนบทที่ 7 ขยะและของเสียอันตราย (ผลกระทบและการจัดการของขยะและเสียอันตราย)
  14.00 นาที
 • วิดีโอการสอน บทที่ 7 ขยะและของเสียอันตราย (สถานการณ์และปัญหาของขยะและของเสียอันตราย)
  15.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 7 ขยะและของเสียอันตราย
 • ใบงาน บทที่ 7 ขยะและของเสียอันตราย

 • วิดีโอการสอน บทที่ 8 การตกค้างและสะสมของสารพิษ Part 1
  0.00 นาที
 • วิดีโอการสอน บทที่ 8 การตกค้างและสะสมของสารพิษ Part 2
  0.00 นาที
 • วิดีโอการสอน บทที่ 8 การตกค้างและสะสมของสารพิษ Part 3
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 8 การตกค้างและสะสมของสารพิษ Part 1
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 8 การตกค้างและสะสมของสารพิษ Part 2
 • ใบงาน บทที่ 8 การตกค้างและสะสมของสารพิษ

 • วิดีโอการสอน บทที่ 9 การจัดการทรัพยากรพลังงาน Part 1
  0.00 นาที
 • วิดีโอการสอน บทที่ 9 การจัดการทรัพยากรพลังงาน Part 2
  0.00 นาที
 • วิดีโอการสอน บทที่ 9 การจัดการทรัพยากรพลังงาน Part 3
  0.00 นาที
 • วิดีโอการสอน บทที่ 9 การจัดการทรัพยากรพลังงาน Part 4
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 9 การจัดการทรัพยากรพลังงาน
 • ใบงาน บทที่ 9 การจัดการทรัพยากรพลังงาน

 • วิดีโอการสอน บทที่ 10 การประยุกต์ใช้พลังงานหมุนเวียนและคาร์บอนเครดิต Part 1
  0.00 นาที
 • วิดีโอการสอน บทที่ 10 การประยุกต์ใช้พลังงานหมุนเวียนและคาร์บอนเครดิต Part 2
  0.00 นาที
 • วิดีโอการสอน บทที่ 10 การประยุกต์ใช้พลังงานหมุนเวียนและคาร์บอนเครดิต Part 3
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 10 การประยุกต์ใช้พลังงานหมุนเวียนและคาร์บอนเครดิต
 • ใบงาน บทที่ 10 การประยุกต์ใช้พลังงานหมุนเวียนและคาร์บอนเครดิต

 • วิดีโอการสอน บทที่ 11 พลังงานแสงอาทิตย์/การจัดการพลังงานด้วยระบบสมาร์ตกริด Part 1
  0.00 นาที
 • วิดีโอการสอน บทที่ 11 พลังงานแสงอาทิตย์/การจัดการพลังงานด้วยระบบสมาร์ตกริด Part 2
  0.00 นาที
 • วิดีโอการสอน บทที่ 11 พลังงานแสงอาทิตย์/การจัดการพลังงานด้วยระบบสมาร์ตกริด Part 3
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 11 พลังงานแสงอาทิตย์/การจัดการพลังงานด้วยระบบสมาร์ตกริด
 • ใบงาน บทที่ 11 พลังงานแสงอาทิตย์/การจัดการพลังงานด้วยระบบสมาร์ตกริด

 • วิดีโอการสอน บทที่ 12 พลังงานน้ำและพลังงานลม Part 1
  0.00 นาที
 • วิดีโอการสอน บทที่ 12 พลังงานน้ำและพลังงานลม Part 2
  0.00 นาที
 • วิดีโอการสอน บทที่ 12 พลังงานน้ำและพลังงานลม Part 3
  0.00 นาที
 • วิดีโอการสอน บทที่ 12 พลังงานน้ำและพลังงานลม Part 4
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 12 พลังงานน้ำและพลังงานลม
 • ใบงาน บทที่ 12 พลังงานน้ำและพลังงานลม

 • วิดีโอการสอน บทที่ 13 พลังงานชีวมวล Part 1
  0.00 นาที
 • วิดีโอการสอน บทที่ 13 พลังงานชีวมวล Part 2
  0.00 นาที
 • วิดีโอการสอน บทที่ 13 พลังงานชีวมวล Part 3
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 13 พลังงานชีวมวล
 • ใบงาน บทที่ 13 พลังงานชีวมวล

 • วิดีโอการสอน บทที่ 14 พลังงานไฮโดรเจนและเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 14 พลังงานไฮโดรเจนและเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน 1
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 14 พลังงานไฮโดรเจนและเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน 2
 • ใบงาน บทที่ 14 พลังงานไฮโดรเจนและเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน

 • วิดีโอการสอน บทที่ 15 ทิศทาง นโยบาย และแผนพลังงานและสิ่งแวดล้อม Part 1
  0.00 นาที
 • วิดีโอการสอน บทที่ 15 ทิศทาง นโยบาย และแผนพลังงานและสิ่งแวดล้อม Part 2
  0.00 นาที
 • วิดีโอการสอน บทที่ 15 ทิศทาง นโยบาย และแผนพลังงานและสิ่งแวดล้อม Part 3
  0.00 นาที
 • วิดีโอการสอน บทที่ 15 ทิศทาง นโยบาย และแผนพลังงานและสิ่งแวดล้อม Part 4
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 15 ทิศทาง นโยบาย และแผนพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • ใบงาน บทที่ 15 ทิศทาง นโยบาย และแผนพลังงานและสิ่งแวดล้อม

 • สอบปลายภาค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชญา อิสกุล

หลักการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ผู้เรียน 0

ราคา 500.00 บาท

 • Pre-degree ประจำปีการศึกษา 2567 0/100
เพิ่มวิชาลงในตะกร้าเรียบร้อยแล้ว
ไปหน้าชำระเงิน
ดำเนินการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว
เริ่มเรียน

{{ previewTitle }}
Loading...