ตัวกรอง

ประเภทหลักสูตร
หลักสูตร
เรียงลำดับ
...

KM-QA03 The concept of Outcome-based Education (OBE)

เรียนฟรี รายละเอียด
...

KM-QA04 AUN QA Overview (Version 4.0)

เรียนฟรี รายละเอียด
...

KM-QA05 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และการประยุกต์ใช้ในการทำงาน

เรียนฟรี รายละเอียด