หลักสูตรแนวคิดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ (The concept of Outcome-based Education (OBE) เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้อาจารย์เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ซึ่งปัจจุบันแนวโน้มการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงจาก Teacher-centered ไปสู่ Student-centered ประกอบกับความต้องการภายหลังการสำเร็จการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การจัดการศึกษาในรูปแบบ Outcome-based education จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ โดยผ่านหัวใจสำคัญคือ "Backward design และ Constructive alignment concept" ที่เชื่อมโยงระหว่าง ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ยืนหยุ่น และการติดตามวัดและประเมินผลเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพผู้เรียนไปสู่เป้าหมายต่อไป

 

 

 • Course introduction
 • The Shift from Content-based Education to Outcome-based Education
 • Outcome-based Education Framework and AUN-QA Linkage
 • เอกสารประกอบการบรรยาย Module 1 - OBE Concept
 • เอกสารประกอบเพิ่มเติม - AMEE Guide 14 - Outcome-based Education
 • คำถามท้ายบทเรียน Module 1 - Outcome-based Education (OBE) Concept

 • Backward design concept
 • Hierarchy of Learning Outcomes
 • Educational Taxonomy and Milestones
 • Writing Learning Outcomes
 • เอกสารประกอบการบรรยาย Module 2 - Learning Outcomes
 • คำถามท้ายบทเรียน Module 2 - Learning Outcomes

 • Constructive alignment concept
 • Concept of Teaching and Learning
 • Instructional Design
 • เอกสารประกอบการบรรยาย Module 3 - Teaching and Learning methods
 • คำถามท้ายบทเรียน Module 3 - Teaching and Learning Concept

 • Principle of Assessment
 • Written Assessment
 • Performance Assessment
 • เอกสารประกอบการบรรยาย Module 4 - Principle of Assessment
 • เอกสารประกอบเพิ่มเติม - AMEE Guide 119 - The Foundations of Measurement and Assessment in Medical Education
 • คำถามท้ายบทเรียน Module 4 - Principle of Assessment
นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี

พ.ศ. 2556 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรติยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2560 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2564 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เวชศาสตร์ครอบครัว

The concept of Outcome-based Education (OBE)

ผู้เรียน 193

เรียนฟรี

 • ปีการศึกษา 2566 193/1000
เพิ่มวิชาลงในตะกร้าเรียบร้อยแล้ว
ไปหน้าชำระเงิน
ดำเนินการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว
เริ่มเรียน

{{ previewTitle }}
Loading...