รายละเอียดวิชา การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟฟิกส์ การเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ และการเขียนภาพพิกทอเรียล การบอกขนาดและความคลาดเคลื่อนยินยอม การเขียนภาพตัด การเขียนภาพช่วยและแผ่นคลี่ การสเก็ตซ์ภาพด้วยมือ การเขียนภาพประกอบและการกำหนดรายละเอียด การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

รายวิชา 261101 เขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สามารถนำผลการเรียนไปใช้ในหลักสูตร/สาขาวิชา ดังนี้

 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมอุตสาหการ
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
 • หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

 • วิดีโอการสอน บทที่ 1 บทนํา
  45.00 นาที

 • วิดีโอการสอน บทที่ 2 การเตรียมอุปกรณ์ และเรขาคณิตประยุกต์
  31.00 นาที
 • วิดีโอการสอน บทที่ 2 การเตรียมอุปกรณ์ และเรขาคณิตประยุกต์ Version 2
  50.00 นาที
 • ใบงาน แบบฝึกหัด เรื่อง ตัวเลข ตัวอักษร การวาดรูปเรขาคณิตประยุกต์
 • ส่งงาน แบบฝึกหัด เรื่อง ตัวเลข ตัวอักษร การวาดรูปเรขาคณิตประยุกต์
 • ใบงาน แบบฝึกหัด เรื่อง การเขียนเส้นโค้ง
 • ส่งงาน แบบฝึกหัด เรื่อง การเขียนเส้นโค้ง

 • วิดีโอการสอน บทที่ 3 การฉายภาพออโธกราฟิก
  23.00 นาที
 • วิดีโอการสอน บทที่ 3 การฉายภาพออโธกราฟิก Version 2
  50.00 นาที

 • วิดีโอการสอน บทที่ 4 การเขียนภาพออโธกราฟิก
  0.00 นาที
 • วิดีโอการสอน บทที่ 4 การเขียนภาพออโธกราฟิก Version 2
  0.00 นาที
 • วิดีโอการสอน บทที่ 5 การอ่านภาพออโธกราฟิก
  0.00 นาที
 • วิดีโอการสอน บทที่ 5 การอ่านภาพออโธกราฟิก Version 2
  0.00 นาที
 • วิดีโอการสอน บทที่ 6 สัญนิยมของการเขียนภาพออโธกราฟิก
  0.00 นาที
 • ใบงาน แบบฝึกหัด เรื่อง ภาพฉาย 1
 • ส่งงาน แบบฝึกหัด เรื่อง ภาพฉาย 1

 • วิดีโอการสอน บทที่ 7 การบอกขนาดเบื้องต้น
  0.00 นาที
 • ใบงาน แบบฝึกหัด เรื่อง ภาพฉาย 2
 • ส่งงาน แบบฝึกหัด เรื่อง ภาพฉาย 2

 • วิดีโอการสอน บทที่ 8 การสเก็ตช์ภาพพิคทอเรียล
  0.00 นาที
 • วิดีโอการสอน บทที่ 8 การสเก็ตช์ภาพพิคทอเรียล Version 2
  0.00 นาที
 • ใบงาน แบบฝึกหัด เรื่อง การเขียนภาพ Iso จาก Ortho
 • ส่งงาน แบบฝึกหัด เรื่อง การเขียนภาพ Iso จาก Ortho
 • ใบงาน แบบฝึกหัด เรื่อง การเขียนภาพ Isometric
 • ส่งงาน แบบฝึกหัด เรื่อง การเขียนภาพ Isometric
 • ใบงาน แบบฝึกหัด เรื่อง การเขียนบอกขนาด
 • ส่งงาน แบบฝึกหัด เรื่อง การเขียนบอกขนาด

 • วิดีโอการสอน บทที่ 9 การเขียนภาพตัด
  0.00 นาที
 • ใบงาน แบบฝึกหัด เรื่อง ภาพตัด
 • ส่งงาน แบบฝึกหัด เรื่อง ภาพตัด

 • วิดีโอการสอน บทที่ 10 สัญนิยมของการเขียนภาพตัด
  0.00 นาที

 • วิดีโอการสอน บทที่ 11 การเขียนภาพคลี่
  0.00 นาที
 • ใบงาน แบบฝึกหัด เรื่อง ข้อยกเว้นของภาพฉาย

 • วิดีโอการสอน บทที่ 12 ภาพเขียนแบบเพื่อใช้งาน
  0.00 นาที

 • วิดีโอการสอน บทที่ 13 เริ่มใช้งาน AutoCAD
  0.00 นาที

 • วิดีโอการสอน บทที่ 14 กลุ่มคําสั่งเขียนรูปพื้นฐาน
  0.00 นาที
 • วิดีโอการสอน บทที่ 15 การกําหนดเลเยอร์และการให้ขนาด
  0.00 นาที
 • วิดีโอการสอน บทที่ 16 การเขียนภาพ Isometric และการให้ขนาด
  0.00 นาที
 • วิดีโอการสอน บทที่ 17 การอ้างอิงภายนอก Viewport และการพิมพ์
  0.00 นาที
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ คำสนาม

พ.ศ. 2557 Doctor of Philosophy (Mechanical Engineering Engineering), University of Leicester, UK พ.ศ. 2547 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2542 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หัวข้องานวิจัยสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา การศึกษาพฤติกรรมการไหลและการถ่ายเทความร้อนเมื่อของไหลไหลแบบกลับไปกลับมา การศึกษาพฤติกรรมการไหลและการถ่ายเทความร้อนเมื่อของไหลไหลผ่านท่อโค้งรูปตัวยู การศึกษาและพัฒนาเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกโดยใช้แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน

เขียนแบบวิศวกรรม

ผู้เรียน 3

ราคา 500.00 บาท

 • Pre-degree ประจำปีการศึกษา 2567 16/100
เพิ่มวิชาลงในตะกร้าเรียบร้อยแล้ว
ไปหน้าชำระเงิน
ดำเนินการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว
เริ่มเรียน

{{ previewTitle }}
Loading...