กรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ การดำเนินงานตามมาตรฐาน กระบวนการที่สะท้อนถึงการดำเนินงาน และหลักฐานที่สอดคล้องกับการดำเนินงานตามมาตรฐานของระบบประกันคุณภาพการศึกษา AUN QA Version 4

 • เอกสารประกอบการบรรยาย AUN QA Overview
 • 1. Scope of the courses
 • 2. Characteristic of AUN QA system
 • 3. The AUN-QA Characteristic
 • 4. AUN-QA V4 Overall concept & The AUN-QA Assessment Model
 • 5. The relationship between the AUN Criteria
 • 6. PDCA Approaches in AUN QA
 • 7. The Concept of OBE in AUN QA
 • 8. AUN QA Book
 • แบบทดสอบ AUN QA Overview

 • เอกสารประกอบการบรรยาย AUN 1
 • 1. Scope of the courses
 • 2. AUN 1: Requirement 1
 • 3. AUN 1: Requirement 2
 • 4. AUN 1: Requirement 3
 • 5. AUN 1: Requirement 4
 • 6. AUN 1: Requirement 5
 • 7. AUN 1: Relation of each requirements
 • แบบทดสอบ AUN 1 The Expected Learning Outcomes

 • เอกสารประกอบการบรรยาย AUN 2
 • 1. AUN 2: ภาพรวมของเกณฑ์ และรายละเอียดแต่ละ Requirement
 • 2. AUN 2: ข้อมูลเบื้องต้นในเรื่อง Source of evidence ของแต่ละ requirements
 • แบบทดสอบ AUN 2: Programme Structure and Content

 • เอกสารประกอบการบรรยาย AUN 3
 • 1. AUN 3: ภาพรวมของเกณฑ์
 • 2. AUN 3: รายละเอียดและความสัมพันธ์ของแต่ละ Requirement
 • 3. AUN 3: ข้อมูลเบื้องต้นในเรื่อง Source of evidence ของแต่ละ requirements
 • แบบทดสอบ AUN 3 Teaching and Learning Approach

 • เอกสารประกอบการบรรยาย AUN 4
 • 1. AUN 4: ภาพรวมของเกณฑ์ รายละเอียดและความสัมพันธ์ของแต่ละ Requirement
 • 2. AUN 4: ข้อมูลเบื้องต้นในเรื่อง Source of evidence ของแต่ละ requirement
 • แบบทดสอบ AUN 4 Student Assessment

 • เอกสารประกอบการบรรยาย AUN 5
 • 1. Scope of the courses
 • 2 AUN 5: Requirement 1 & 2
 • 3. AUN 5: Requirement 3 & 4 & 5
 • 4. AUN 5: Requirement 7 & 8
 • 5. AUN 5: Requirement 6 & Relation of each requirements
 • แบบทดสอบ AUN 5 Academic staff

 • เอกสารประกอบการบรรยาย AUN 6
 • 1. AUN 6: ภาพรวมของเกณฑ์ และความหมายของ Student support
 • 2. AUN 6: รายละเอียดเกณฑ์ 6.1 - 6.3 ระบบที่สำคัญในการช่วยเหลือให้ผู้เรียนอยู่และเรียนอย่างมีความสุข
 • 3. AUN 6: รายละเอียดเกณฑ์ 6.4 - 6.6 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะและการปรับปรุงพัฒนาสิ่งสนับสนุนผู้เรียน
 • แบบทดสอบ AUN 6 Student Support Service

 • เอกสารประกอบการบรรยาย AUN 7
 • 1. AUN 7: ภาพรวมของเกณฑ์ และความหมายของ Sufficient, readily available, and Up to date
 • 2. AUN 7: รายละเอียดเกณฑ์ 7.1 - 7.5
 • 3. AUN 7: รายละเอียดเกณฑ์ 7.6 - 7.9
 • แบบทดสอบ AUN 7 Facilities and Infrastructure

 • เอกสารประกอบการบรรยาย AUN 8
 • 1. AUN 8: ภาพรวมของเกณฑ์ และความหมายของ Established, Monitored, and Benchmarked
 • 2. AUN 8: รายละเอียดเกณฑ์ 8.1 - 8.5
 • แบบทดสอบ AUN 8 Output and Outcome
ดร.สรายศ ร่าเริงใจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงระวี สุทธิปริญญานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ

AUN QA Overview (Version 4.0)

ผู้เรียน 199

เรียนฟรี

 • ปีการศึกษา 2566 199/1000
เพิ่มวิชาลงในตะกร้าเรียบร้อยแล้ว
ไปหน้าชำระเงิน
ดำเนินการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว
เริ่มเรียน

{{ previewTitle }}
Loading...