หลักสูตรฝึกอบรม ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)

วิทยากร โดย ดร.อาลยัส หะยีสาและ

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 17.00 น. (จำนวน 1 วัน)
ณ วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

ค่าสมัครเข้าร่วมอบรม คนละ 1,800 บาท (ค่าสมัครดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พักของผู้เข้าอบรม)
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2567
- ชำระเงิน 1 - 8 มีนาคม 2567

กรอกแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมอบรม ได้ที่  https://forms.gle/qukVyedVhDvtTrrj9 

พบกับกิจกรรม
- การสร้างความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (กิจกรรม Icebreaking)
- การกำหนดเป้าหมายในชีวิต (Setting Life Goal) ด้วยการทำแผนที่ความคิด (Mind Map)
- การพูดต่อหน้าชุมชน (Public Speaking) ด้วยการนำเสนอแผนอนาคตของตนเอง
- เทคนิคกลยุทธ์การสร้าง Portfolio อย่างมืออาชีพ
- เทคนิคการตั้งคำถามและตอบคำถามเพื่อสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหรือทำงาน

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
- เกียรติบัตรสำเร็จหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใช้สะสมผลงานใน Portfolio สำหรับการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือการสมัครงานในอนาคตได้
- แนวทางการสร้าง Portfolio อย่างมืออาชีพ
- ฝึกการสนทนาด้วยภาษาอังกฤษกับวิทยากรและเพื่อนร่วมค่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
0 5446 6666 ต่อ 3542
Facebook: upacademy.official
https://www.facebook.com/upacademy.official