หลักสูตร  "การใช้โปรแกรม EndNote20 เบื้องต้น" (Introduction to EndNote 20)

 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร        

นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล
ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้


วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา

       เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้งานโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรมและการอ้างอิง Endnote 20 เบื้องต้นได้


เหตุผลและความจำเป็นในการจัดการศึกษา

       สภาพสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของประชากรในสังคม ผู้เรียนรู้ได้รับความสะดวกในการเข้าถึงความรู้ มีแหล่งความรู้เพิ่มขึ้น มีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างและเลือกได้ตามความสนใจ ตามนโยบายสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
       ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มีภารกิจในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ แนะนำแหล่งบริการสารสนเทศ ตลอดจนให้บริการสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้จัดให้บริการอบรมการรู้สารสนเทศเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถนำความรู้ไปต่อยอดและประยุกต์ใช้กับการเสาะแสวงหาสารสนเทศทั้งจากฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยเป็นสมาชิก และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ พร้อมทั้งจัดหาเครื่องมือสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการของบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เช่น โปรแกรม Turnitin โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรมและการอ้างอิง EndNote เป็นต้น 
       โปรแกรม การจัดการบรรณานุกรมและการอ้างอิง EndNote 20 เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการจัดการบรรณานุกรมและการอ้างอิงรูปแบบต่าง ๆ ที่สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้จัดซื้อมาให้บริการ โดยสามารถใช้งานร่วมกับ Microsoft word ผู้ใช้บริการจะได้รับความสะดวกในการเขียนผลงานทางวิชาการ และจัดการข้อมูล การอ้างอิง และการจัดการบรรณานุกรมได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความไม่ถูกต้องหรือถูกส่งกลับมาแก้ไขการอ้างอิง เนื่องจากมีรูปแบบการอ้างอิงและการจัดการบรรณานุกรมรูปแบบต่าง ๆ ที่นิยมใช้ทั่วโลกให้เลือกมากกว่า 7,000 รูปแบบ พร้อมทั้งสามารถจัดเก็บสารสนเทศทั้ง full- text บทคัดย่อ ภาพประกอบ ไว้ในโปรแกรมได้จนกว่าจะเลิกใช้งาน การส่งเสริมให้บุคลากร และนิสิตใช้โปรแกรม EndNote20 เพื่อสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการนอกจากผู้ใช้บริการจะได้รับการอำนวยความสะดวกในการผลิตผลงานทางวิชาการแล้ว ยังเป็นใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าอีกด้วย 

 

คุณสมบัติของผู้เรียน

       1. นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
       2. บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา


ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes)

       1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถอธิบายการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรมและการอ้างอิง EndNote20 เบื้องต้นได้
       2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรมและการอ้างอิง EndNote20 เบื้องต้นได้

 

 

 • แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรม EndNote 20
  1.06 นาที

 • การติดตั้งโปรแกรม EndNote 20
  3.26 นาที

 • การนำเข้าข้อมูลแบบ Key new reference
  2.27 นาที

 • การนำเข้าข้อมูลแบบ Online search
  20.06 นาที

 • การนำเข้าข้อมูลแบบจากฐานข้อมูลแต่ละฐานข้อมูล
  7.32 นาที

 • การนำเข้าข้อมูลจาก Google scholar
  5.14 นาที

 • การใช้โปรแกรม EndNote ร่วมกับโปรแกรม Microsoft word
  8.06 นาที

 • แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)

การใช้งานโปรแกรม EndNote 20 เบื้องต้น

ผู้เรียน 195

เรียนฟรี

 • ลงทะเบียน เรียนการใช้งานโปรแกรม ENDNOTE 195/1000
เพิ่มวิชาลงในตะกร้าเรียบร้อยแล้ว
ไปหน้าชำระเงิน
ดำเนินการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว
เริ่มเรียน

{{ previewTitle }}
Loading...