การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา:
ความรู้ โทษ พิษภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี  ช่องทางการติดต่อ Email: jantima.ch@up.ac.th เบอร์โทร 3178
ดร.พนิดา หาญพิทักษ์พงศ์  ช่องทางการติดต่อ Email: panida.ha@up.ac.th เบอร์โทร 3326
 
วิทยากร
ผศ.ดร.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี อาจารย์สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
ผศ.ภก.องอาจ มณีใหม่ อาจารย์สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
ผศ.ดร.ภญ.สนธยา สุขยิ่ง  อาจารย์สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
ดร.สุทธิชัย ศิรินวล อาจารย์สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์
ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
 
หลักการและเหตุผล
          ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่งของประเทศ ซึ่งเป็นบ่อนทำลายทรัพยากรและความมั่นคงของประเทศชาติและสังคมเป็นอย่างมาก ตลอดจนเข้าถึงบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ของเยาวชนที่เป็นเป้าหมายของขบวนการยาเสพติด เนื่องจากเป็นวัยที่เอื้อต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งปัจจัยจากตนเอง คือ เป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ อยากลอง ต้องการเรียกร้องความสนใจ ต้องการค้นหา สร้างตัวตน สร้างการยอมรับ มีแรงผลักกันทางอารมณ์สูง กล้างเสี่ยง กล้าทำสิ่งที่ท้าทาย และตามกระแสแฟชั่น จากสถิติค้ายาเสพติดพบว่า เด็กและเยาวชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเริ่มมีอายุน้อยลง
          มหาวิทยาลัยพะเยา จึงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเพื่อเป็นการพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคเหนือ ตอนบน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักให้กับเด็กและเยาวชน ให้เห็นถึงพิษภัยของยาเสพติด บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงสร้างกระบวนการเรียนรู้และแรงบันดาลใจที่สามารถเข้าถึงนิสิตนักศึกษาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เข้าใจง่ายและดึงดูดความสนใจ รู้เท่าทันพิษภัยของยาเสพติด บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า 
 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของหลักสูตร
1 เพื่อปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงพิษภัยยาเสพติด บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ให้นิสิตมีความรับผิดชอบต่อสังคม ป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผ่านการเรียนรู้ออนไลน์
2. เพื่อส่งสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า
3. เพื่อป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องและการกระทำผิดซ้ำเกี่ยวกับยาเสพติด 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. บอกโทษและพิษภัยของกัญชง กัญชา กระท่อม ยาเสพติด บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างถูกต้อง
2. จำแนกประเภทของยาเสพติดได้
3. บอกโทษทางกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชง กัญชา กระท่อม ยาเสพติด บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างถูกต้อง
4. ให้คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับการเลิกกัญชง กัญชา กระท่อม ยาเสพติด บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างเหมาะสม

 

 • แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)

 • วิดีโอการสอน บทที่ 1 ยาเสพติด
  37.48 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 1 ยาเสพติด

 • วิดีโอการสอน บทที่ 2 กัญชง กัญชา กระท่อม
  37.30 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 2 กัญชง กัญชา กระท่อม

 • วิดีโอการสอน บทที่ 3 บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 3 เรื่อง กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 3 เรื่อง พิษภัยของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 3 เรื่อง ภัยร้ายซ่อนเร้นบุหรี่ไฟฟ้า

 • วิดีโอการสอน บทที่ 4 เครื่องดื่มที่มีเเอลกอฮอล์
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 4 เครื่องดื่มที่มีเเอลกอฮอล์

 • แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)

การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา: ความรู้ โทษ พิษภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ผู้เรียน 2084

เรียนฟรี

 • ลงทะเบียนเรียน 2084/5000
เพิ่มวิชาลงในตะกร้าเรียบร้อยแล้ว
ไปหน้าชำระเงิน
ดำเนินการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว
เริ่มเรียน

{{ previewTitle }}
Loading...