พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ :  ธรรมชาติและความคิดสร้างสรรค์เพื่อชีวิตยั่งยืน

Phayao Learning City : Nature and Creativity for Lifelong Prosperity

 

วิทยากร
รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์
ผู้ช่วยอธิการบดี / ประธานหลักสูตร ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

คำอธิบายหลักสูตร

              ธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ การทำโป่งเทียม การส่องสัตว์ป่า การคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หลังการเรียนรู้

 

ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย

1. นักเรียน นิสิต และนักศึกษาทั่วไป

2. นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

3. บุคคลทั่วไปที่สนใจ

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้วยแนวคิดพื้นฐานของธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ

2. เพื่อประยุกต์การใช้พื้นฐานองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ การจัดการเชิงระบบนิเวศป่าไม้และสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ

 

เนื้อหาและหัวข้อในหลักสูตร

1. บทที่ 1 ธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ

           - ความเป็นมาของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ

           - การจัดการไผ่โดยใช้เห็ดต่งฝน

           - การขยายพันธุ์ผักหวานป่า

           - จุดซุ่มดูสัตว์ป่าและซุ้มนกยูง

           - การทำโป่งเทียม กับดักทรายและการติดกล้องส่องสัตว์

2. บทที่ 2 การทำเปเปอร์มาเช่ (Paper mache)

           - ความเป็นมาของเปเปอร์มาเช่

           - อุปกรณ์ ขั้นตอน และวิธีการทำเปเปอร์มาเช่

      

กิจกรรมในหลักสูตร การวัดผลและประเมินผล/เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อรับใบประกาศนียบัตร 

► เข้าทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้ 

  • แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้

  • บทที่ 1 ธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ
    0.00 นาที

  • บทที่ 2 การทำเปเปอร์มาเช่ (Paper mache)
    3.53 นาที

  • แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้

Phayao Learning City : Nature and Creativity for Lifelong Prosperity

ผู้เรียน 940

เรียนฟรี

  • ลงทะเบียน 100/100
เพิ่มวิชาลงในตะกร้าเรียบร้อยแล้ว
ไปหน้าชำระเงิน
ดำเนินการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว
เริ่มเรียน

{{ previewTitle }}
Loading...