ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวพะเยา

English for Phayao Tourism

 

วิทยากร

ดร.ชนาภา ดวงไฟ

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

คำอธิบายหลักสูตร

          หลักสูตรระยะสั้น “ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวพะเยา” เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้การท่องเที่ยวในท้องถิ่นของจังหวัดพะเยา ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หรือผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นควบคู่ไปกับความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

 

ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย

1. นักเรียน นิสิต และนักศึกษาทั่วไป

2. นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

3. บุคคลทั่วไปที่สนใจ

 

วัตถุประสงค์

          เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในบริบทเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสินค้าท้องถิ่นในจังหวัดพะเยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เนื้อหาและหัวข้อในหลักสูตร

1. คำอธิบายรายวิชา

2. Chapter I: Natural Attractions

    2.1 Natural Attractions

    2.2 Natural Attractions (Vocabulary Grammar and Conversation)

3. Chapter II: Phayao’s Products

    3.1 Phayao’s Products 

    3.2 Phayao’s Products (Vocabulary Grammar and Conversation)

 

กิจกรรมในหลักสูตร การวัดผลและประเมินผล/เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อรับใบประกาศนียบัตร 

► เข้าทำแบบทดสอบระหว่างเรียน 

► เข้าทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) 

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้ 

 

 • แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) English for Phayao Tourism

 • Chapter I: Natural Attractions
  13.49 นาที
 • Chapter I:Natural Attractions (Vocabulary Grammar and Conversation)
  8.48 นาที

 • แบบทดสอบระหว่างเรียน Chapter I: Natural Attractions

 • Chapter II: Phayao’s Products
  0.00 นาที
 • Chapter II: Phayao’s Products (Vocabulary Grammar and Conversation)
  6.11 นาที

 • แบบทดสอบระหว่างเรียน Chapter II: Phayao’s Products

 • แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) English for Phayao Tourism

ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวพะเยา

ผู้เรียน 1967

เรียนฟรี

 • ลงทะเบียน 292/10000
เพิ่มวิชาลงในตะกร้าเรียบร้อยแล้ว
ไปหน้าชำระเงิน
ดำเนินการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว
เริ่มเรียน

{{ previewTitle }}
Loading...