สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจชุมชน

 

วิทยากร

อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการสื่อสาร

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

คำอธิบายรายวิชา

             ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ องค์ประกอบของการจัดทำสื่อ ทักษะสำคัญสำหรับผู้ประกอบการในการออกเเบบสื่อประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้ต่อ Brand การเลือกสื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคให้ตรงกับการเปิดรับข่าวสารประเภทต่างๆ

 

ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย

1. นักเรียน นิสิต และนักศึกษาทั่วไป

2. นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

3. บุคคลทั่วไปที่สนใจ

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้รู้เบื้องต้นขององค์ประกอบด้านการใช้สื่อประชาสัมพันธ์

2. เพื่อให้รู้ถึงการเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

 

 

เนื้อหาและหัวข้อในหลักสูตร

1. แนะนำรายวิชา

2. บทที่ 1   ประเภทสื่อประชาสัมพันธ์

3. บทที่ 2   เทคนิคการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์

4. บทที่ 3   การเลือกช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

 

 

กิจกรรมในหลักสูตร การวัดผลและประเมินผล/เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อรับใบประกาศนียบัตร 

► เข้าทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้ 

 • แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจชุมชน

 • บทที่ 1 ประเภทสื่อประชาสัมพันธ์
  10.13 นาที

 • บทที่ 2 เทคนิคการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
  8.28 นาที

 • บทที่ 3 การเลือกช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
  12.24 นาที

 • แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจชุมชน

สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจชุมชน

ผู้เรียน 1077

เรียนฟรี

 • ลงทะเบียน 368/5000
เพิ่มวิชาลงในตะกร้าเรียบร้อยแล้ว
ไปหน้าชำระเงิน
ดำเนินการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว
เริ่มเรียน

{{ previewTitle }}
Loading...