การพัฒนาธุรกิจชุมชน : การตลาดดิจิทัลเบื้องต้น

Fundamentals of digital marketing

 

วิทยากร

อาจารย์กมลพงศ์  รัตนสงวนวงศ์

อาจารย์บุรินทร์ บัณฑะวงศ์

ดร.กิตติศักดิ์ ศรีไพโรจน์

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

คำอธิบายรายวิชา

             ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล องค์ประกอบของการตลาดดิจิทัล ทักษะสำคัญสำหรับผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล การสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์ การเลือกตลาดเป้าหมาย การใช้ข้อมูลทางการตลาดเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลและการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

 

ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย

1. นักเรียน นิสิต และนักศึกษาทั่วไป

2. นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

3. บุคคลทั่วไปที่สนใจ

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้รู้เบื้องต้นขององค์ประกอบด้านการตลาดดิจิทัล

2. เพื่อให้รู้ถึงการเลือกตลาดเป้าหมายและพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

3. เพื่อให้รู้ถึงการใช้ข้อมูลทางการตลาดเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

 

เนื้อหาและหัวข้อในหลักสูตร

1. คำอธิบายรายวิชา

2. บทที่ 1   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล องค์ประกอบของการตลาดดิจิทัล

3. บทที่ 2   "3 ทักษะ" สำคัญที่ผู้ประกอบการในยุคดิจิตอลต้องมี

4. บทที่ 3   เมื่อลูกค้าพร้อมซื้อ แล้วเราพร้อมหรือเปล่า

5. บทที่ 4   การใช้ข้อมูลทางการตลาดเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

 

กิจกรรมในหลักสูตร การวัดผลและประเมินผล/เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อรับใบประกาศนียบัตร 

► เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)

► เข้าทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้ 

 • คำอธิบายรายวิชา
  0.52 นาที

 • แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) การตลาดดิจิทัล

 • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล องค์ประกอบของการตลาดดิจิทัล
  18.17 นาที

 • บทที่ 2 “3 ทักษะ” สำคัญที่ผู้ประกอบการในยุคดิจิตอลต้องมี
  10.03 นาที

 • บทที่ 3 เมื่อลูกค้าพร้อมซื้อ แล้วเราพร้อมหรือเปล่า
  22.25 นาที

 • บทที่ 4 การใช้ข้อมูลทางการตลาดเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
  8.36 นาที

 • แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) การตลาดดิจิทัล

การตลาดดิจิทัลเบื้องต้น

ผู้เรียน 3990

เรียนฟรี

 • ลงทะเบียน 2030/5000
เพิ่มวิชาลงในตะกร้าเรียบร้อยแล้ว
ไปหน้าชำระเงิน
ดำเนินการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว
เริ่มเรียน

{{ previewTitle }}
Loading...