พะเยาศึกษา: สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพะเยา

 

วิทยากร
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ จันทร์แดง
อาจารย์ประจำหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา การศึกษาบัณฑิต และศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

คำอธิบายรายวิชา

             หลักสูตรพะเยาศึกษา: สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพะเยา เป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงความเป็นมา ความศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมต่างๆ ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพะเยา ซึ่งจะประกอบไปด้วย พระเจ้าตนหลวง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดพะเยา พญางำเมือง รัชกาลที่ 9 แห่งอาณาจักรภูกามยาว และพญานาคกว๊านพะเยา 

 

ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย

1. นักเรียน นิสิต และนักศึกษาทั่วไป

2. นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

3. บุคคลทั่วไปที่สนใจ

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และอธิบายความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าตนหลวงได้

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และอธิบายความศักดิ์สิทธิ์ของพญางำเมืองได้

3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และอธิบายความศักดิ์สิทธิ์ของพญานาคกว๊านพะเยาได้

 

เนื้อหาและหัวข้อในหลักสูตร

1. แนะนำรายวิชา

2. บทที่ 1 พระเจ้าตนหลวง

3. บทที่ 2 พญางำเมือง

4. บทที่ 3 พญานาค

 

กิจกรรมในหลักสูตร การวัดผลและประเมินผล/เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อรับใบประกาศนียบัตร 

► เข้าทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้ 

 • แนะนำรายวิชา
  0.00 นาที

 • แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)

 • บทที่ 1 พระเจ้าตนหลวง
  0.00 นาที

 • บทที่ 2 พญางำเมือง
  0.00 นาที

 • บทที่ 3 พญานาค
  0.00 นาที

 • แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพะเยา

ผู้เรียน 2422

เรียนฟรี

 • ลงทะเบียน 1957/10000
เพิ่มวิชาลงในตะกร้าเรียบร้อยแล้ว
ไปหน้าชำระเงิน
ดำเนินการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว
เริ่มเรียน

{{ previewTitle }}
Loading...