พะเยาศึกษา: เวียงโบราณ เมืองพยาว

วิทยากร
ดร.จารุวรรณ โปษยานนท์
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คำอธิบายหลักสูตร
          หลักสูตร "พะเยาศึกษา: เวียงโบราณ เมืองพยาว" จะเล่าเรื่องเวียงโบราณของเมืองพะเยา ที่มีอายุยาวนานมากว่า 900 ปี โดยจะเน้นหลักฐานทางโบราณคดี ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่ หลักฐานทางด้านโบราณวัตถุ คือสิ่งของที่เราจับต้องได้ เช่น เครื่องปั้นดินเผา เครื่องถ้วยชาม พระพุทธรูป ที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป และหลักฐานทางด้านโบราณสถาน เช่น กำแพงเมือง คูน้ำ คันดิน สิ่งก่อสร้างที่เคลื่อนที่ไม่ได้ ที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป โดยหลักฐานทางโบราณคดีเหล่านี้ จะทำให้เราศึกษาถึงความเป็นมาของเวียงโบราณ เมืองพยาวได้

ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย

1. นักเรียน นิสิต และนักศึกษาทั่วไป

2. นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

3. บุคคลทั่วไปที่สนใจ

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้รู้เบื้องต้นของเวียงโบราณ เมืองพยาว

2. เพื่อให้รู้ถึงความเป็นมา การตั้งถิ่นฐาน ของเมืองพยาว

3. เพื่อให้รู้ถึงเวียงที่สำคัญเเละความเป็นมาของเวียงต่างๆ ของเมืองพยาว 

เนื้อหาและหัวข้อในหลักสูตร

1. คำอธิบายรายวิชา

2. บทที่ 1   ความเป็นมาของเวียงโบราณ เมืองพยาว

3. บทที่ 2   ลักษณะการสร้างเวียงโบราณ รูปแบบการวางผังเมืองพยาว

4. บทที่ 3   เวียงบัว เเหล่งเตาเผาเมืองพยาว

5. บทที่ 4   เวียงลอ แหล่งโบราณเมืองพยาว

กิจกรรมในหลักสูตร การวัดผลและประเมินผล/เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อรับใบประกาศนียบัตร 

► เข้าทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้ 

 • คำอธิบายรายวิชา
  1.56 นาที

 • แบบทดสอบหลังเรียน (Pre-test)

 • บทที่ 1 ความเป็นมาของเวียงโบราณ เมืองพยาว
  13.53 นาที

 • บทที่ 2 ลักษณะการสร้างเวียงโบราณ รูปแบบการวางผังเมืองพยาว
  12.59 นาที

 • บทที่ 3 เวียงบัว เเหล่งเตาเผาเมืองพยาว
  5.10 นาที

 • บทที่ 4 เวียงลอ แหล่งโบราณเมืองพยา
  5.47 นาที

 • แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)

เวียงโบราณ เมืองพยาว

ผู้เรียน 3912

เรียนฟรี

 • ลงทะเบียน 2301/10000
เพิ่มวิชาลงในตะกร้าเรียบร้อยแล้ว
ไปหน้าชำระเงิน
ดำเนินการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว
เริ่มเรียน

{{ previewTitle }}
Loading...