พะเยาศึกษา: ศิลปกรรมพะเยา

วิทยากร

นายนริศ ศรีสว่าง 

หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรมล้านนา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์นกยูงไทย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย

1. นักเรียน นิสิต และนักศึกษาทั่วไป

2. นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

3. บุคคลทั่วไปที่สนใจ


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมของพะเยาได้

2. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายวรรณกรรม นาฎศิลป์ ดุริยศิลป์ เเละการขับร้องของพะเยาได้

3. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องในวิถีชีวิตของพะเยาได้

เนื้อหาและหัวข้อในหลักสูตร

1. คำอธิบายรายวิชา

2. บทที่ 1 จิตรกรรม

3. บทที่ 2 ประติมากรรม

4. บทที่ 3 สถาปัตยกรรม

5. บทที่ 4 วรรณกรรม นาฎศิลป์ ดุริยศิลป์ เเละการขับร้อง

6. บทที่ 5 ศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องในวิถีชีวิต

กิจกรรมในหลักสูตร การวัดผลและประเมินผล/เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อรับใบประกาศนียบัตร 

► เข้าทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้ 

 

 • คำอธิบายรายวิชา
  1.03 นาที

 • แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)

 • บทที่ 1 จิตรกรรม
  4.12 นาที

 • บทที่ 2 ประติมากรรม
  16.23 นาที

 • บทที่ 3 สถาปัตยกรรม
  25.06 นาที

 • บทที่ 4 วรรณกรรม นาฎศิลป์ ดุริยศิลป์ เเละการขับร้อง
  21.46 นาที

 • บทที่ 5 ศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องในวิถีชีวิต
  20.18 นาที

 • แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)

ศิลปกรรมพะเยา

ผู้เรียน 3454

เรียนฟรี

 • ลงทะเบียน 1858/10000
เพิ่มวิชาลงในตะกร้าเรียบร้อยแล้ว
ไปหน้าชำระเงิน
ดำเนินการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว
เริ่มเรียน

{{ previewTitle }}
Loading...