พะเยาศึกษา: ตำนาน ความเชื่อ และศาสนาในพะเยา

 

วิทยากร
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ จันทร์แดง
อาจารย์ประจำหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา การศึกษาบัณฑิต และศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

คำอธิบายหลักสูตร
          หลักสูตร "พะเยาศึกษา: ตำนาน ความเชื่อ และศาสนาในพะเยา" เป็นการฟังเรื่องเล่าย้อนอดีตของเมืองพะเยา และความเป็นมาเป็นไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การบรรยายจะกล่าวถึงภาพรวมที่มาของตำนาน ความเชื่อ และศาสนา สนุกและได้สาระจากเรื่องใกล้ตัว วิถีชีวิตของเราชาวพะเยา

 

ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย

1. นักเรียน นิสิต และนักศึกษาทั่วไป

2. นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

3. บุคคลทั่วไปที่สนใจ

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายตำนานของคนพะเยาได้

2. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายความเชื่อของคนพะเยาได้

3. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายศาสนาของคนพะเยาได้

 

เนื้อหาและหัวข้อในหลักสูตร

1. คำอธิบายรายวิชา

2. บทที่ 1 ตำนานของคนพะเยา

3. บทที่ 2 ความเชื่อของคนพะเยา

4. บทที่ 3 ศาสนาของคนพะเยา

                    

กิจกรรมในหลักสูตร การวัดผลและประเมินผล/เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อรับใบประกาศนียบัตร 

► เข้าทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้ 

 • UP001 คำอธิบายรายวิชา
  0.00 นาที

 • แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)

 • บทที่ 1 ตำนานเมืองของพะเยา
  0.00 นาที

 • บทที่ 2 ความเชื่อของชาวพะเยา
  0.00 นาที

 • บทที่ 3 ศาสนาของชาวพะเยา
  0.00 นาที

 • แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)

ตำนาน ความเชื่อ และศาสนาในพะเยา

ผู้เรียน 3530

เรียนฟรี

 • ลงทะเบียน 1207/5000
เพิ่มวิชาลงในตะกร้าเรียบร้อยแล้ว
ไปหน้าชำระเงิน
ดำเนินการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว
เริ่มเรียน

{{ previewTitle }}
Loading...