รายละเอียดวิชา : ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการรับสาร และทักษะการพูด และการเขียน ในการส่งสาร เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์จินตนา แปบดิบ
E-mail: chintana.pa@up.ac.th
ข้อมูลการศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลงาน/ผลงานวิชาการ
การศึกษาและพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

อาจารย์ผู้สอน : ดร.คงอมร เหมรัตน์รักษ์
E-mail: khongamon.he@up.ac.th
ข้อมูลการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยพะเยา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยพะเยา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • วิดีโอแนะนำรายวิชา ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
  4.10 นาที
 • วิดีโอการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องความสำคัญของการสื่อสาร
  25.21 นาที
 • เอกสารประกอบการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
 • PPT ประกอบการบรรยายหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

 • เอกสารสรุปเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 และอธิบายรายละเอียดการเก็บคะแนน
 • แบบทดสอบเก็บคะแนนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

 • คลิปบรรยายหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องทักษะการฟัง (ศิลปะการฟังในสื่อสาธารณะ)
  16.14 นาที

 • คลิปบรรยายหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องทักษะการฟัง
  29.39 นาที
 • เอกสารประกอบการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
 • PPT ประกอบการบรรยายหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 

 • เอกสารสรุปเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 และอธิบายรายละเอียดการเก็บคะแนน
 • แบบทดสอบเก็บคะแนนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2

 • คลิปบรรยายหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องทักษะการพูด
  39.44 นาที
 • เอกสารประกอบการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
 • PPT ประกอบการบรรยายหน่วยการเรียนรู้ที่ 3

 • เอกสารสรุปเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 และอธิบายรายละเอียดการเก็บคะแนน
 • แบบฝึกหัดเก็บคะแนนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ข้อสอบวัดผล

 • คลิปบรรยายหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องทักษะการอ่าน
  18.30 นาที

 • คลิปบรรยายหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องทักษะการอ่าน (ต่อ)
  39.38 นาที
 • เอกสารประกอบการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
 • PPTประกอบการบรรยายหน่วยการเรียนรู้ที่ 4

 • เอกสารสรุปเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 และอธิบายรายละเอียดการเก็บคะแนน
 • แบบทดสอบเก็บคะแนนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4

 • คลิปบรรยายหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องทักษะการเขียน
  18.58 นาที
 • คลิปบรรยายหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องทักษะการเขียน (ต่อ)
  13.41 นาที
 • เอกสารประกอบการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
 • PPT ประกอบการบรรยายหน่วยการเรียนรู้ที่ 5

 • เอกสารสรุปเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 และอธิบายรายละเอียดการเก็บคะแนน
 • แบบทดสอบเก็บคะแนนหน่วยการเรียนรู้ที่ 5

 • คลิปบรรยายหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องความสำคัญของการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  32.37 นาที

 • คลิปบรรยายหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องความสำคัญของการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  32.37 นาที
 • เอกสาร ประกอบการบรรยายหน่วยการเรียนรู้ที่ 6
 • PPT ประกอบการบรรยายหน่วยการเรียนรู้ที่ 6

 • เอกสารสรุปเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 และอธิบายรายละเอียดการเก็บคะแนน
 • แบบทดสอบเก็บคะแนนหน่วยการเรียนรู้ที่ 6

 • การสอบรับรองสมรรถนะ (สอบปลายภาค) รายวิชา 001101 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
อาจารย์จินตนา แปบดิบ

อาจารย์คงอมร เหมรัตน์รักษ์

ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน

ผู้เรียน 1834

เรียนฟรี

 • Pre-degree ประจำปีการศึกษา 2567 1050/5000
เพิ่มวิชาลงในตะกร้าเรียบร้อยแล้ว
ไปหน้าชำระเงิน
ดำเนินการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว
เริ่มเรียน

{{ previewTitle }}
Loading...