รายละเอียดวิชา แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรม แหล่งที่มาของนวัตกรรม กระบวนการ สร้างนวัตกรรม นวัตกรรมทางเคมี นวัตกรรมจากทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

รายวิชา 242414 เคมีนวัตกรรม (Innovative Chemistry)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สามารถนำผลการเรียนไปใช้ในหลักสูตรของ มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้

 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
 • วิทยาลัยการศึกษา หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา การศึกษาบัณฑิต และวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี)

 • วิดีโอ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายวิชา
  23.00 นาที
 • เอกสารประกอบ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายวิชา

 • วิดีโอการสอน เรื่อง มองวิทยาศาสตร์ทางเคมีผ่านการตั้งคำถาม Part 1
  20.00 นาที
 • วิดีโอการสอน เรื่อง มองวิทยาศาสตร์ทางเคมีผ่านการตั้งคำถาม Part 2
  20.00 นาที
 • วิดีโอการสอน เรื่อง มองวิทยาศาสตร์ทางเคมีผ่านการตั้งคำถาม Part 3
  20.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน เรื่อง มองวิทยาศาสตร์ทางเคมีผ่านการตั้งคำถาม
 • ใบงาน เรื่อง มองวิทยาศาสตร์ทางเคมีผ่านการตั้งคำถาม
 • ส่งใบงาน เรื่อง มองวิทยาศาสตร์ทางเคมีผ่านการตั้งคำถาม

 • วิดีโอการสอน เรื่อง แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรม และแหล่งที่มาของนวัตกรรม Part 1
  19.00 นาที
 • วิดีโอการสอน เรื่อง แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรม และแหล่งที่มาของนวัตกรรม Part 2
  20.00 นาที
 • วิดีโอการสอน เรื่อง แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรม และแหล่งที่มาของนวัตกรรม Part 3
  15.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน เรื่อง แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรม และแหล่งที่มาของนวัตกรรม
 • ใบงาน เรื่อง แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรม และแหล่งที่มาของนวัตกรรม
 • ส่งใบงาน เรื่อง แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรม และแหล่งที่มาของนวัตกรรม

 • วิดีโอการสอน เรื่อง วงจรชีวิตของนวัตกรรม คุณค่าของนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา Part 1
  0.00 นาที
 • วิดีโอการสอน เรื่อง วงจรชีวิตของนวัตกรรม คุณค่าของนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา Part 2
  0.00 นาที
 • วิดีโอการสอน เรื่อง วงจรชีวิตของนวัตกรรม คุณค่าของนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา Part 3
  0.00 นาที
 • วิดีโอการสอน เรื่อง วงจรชีวิตของนวัตกรรม คุณค่าของนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา Part 4
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน เรื่อง วงจรชีวิตของนวัตกรรม คุณค่าของนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา
 • ใบงาน เรื่อง แวงจรชีวิตของนวัตกรรม คุณค่าของนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา
 • ส่งใบงาน เรื่อง แวงจรชีวิตของนวัตกรรม คุณค่าของนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา

 • วิดีโอการสอน เรื่อง การคิดเชิงออกแบบในการสร้างนวัตกรรม: การทำความเข้าใจ Part 1
  0.00 นาที
 • วิดีโอการสอน เรื่อง การคิดเชิงออกแบบในการสร้างนวัตกรรม: การทำความเข้าใจ Part 2
  0.00 นาที
 • วิดีโอการสอน เรื่อง การคิดเชิงออกแบบในการสร้างนวัตกรรม: การทำความเข้าใจ Part 3
  0.00 นาที
 • วิดีโอการสอน เรื่อง การคิดเชิงออกแบบในการสร้างนวัตกรรม: การทำความเข้าใจ Part 4
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การคิดเชิงออกแบบในการสร้างนวัตกรรม: การทำความเข้าใจ
 • ใบงาน เรื่อง การคิดเชิงออกแบบในการสร้างนวัตกรรม: การทำความเข้าใจ
 • ใบงาน เรื่อง การคิดเชิงออกแบบในการสร้างนวัตกรรม: การทำความเข้าใจ

 • วิดีโอการสอน เรื่อง การคิดเชิงออกแบบในการสร้างนวัตกรรม: การสังเกตการณ์ Part 1
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การคิดเชิงออกแบบในการสร้างนวัตกรรม: การสังเกตการณ์
 • วิดีโอการสอน เรื่อง การคิดเชิงออกแบบในการสร้างนวัตกรรม: การสังเกตการณ์ Part 2
  0.00 นาที
 • วิดีโอการสอน เรื่อง การคิดเชิงออกแบบในการสร้างนวัตกรรม: การสังเกตการณ์ Part 3
  0.00 นาที
 • วิดีโอการสอน เรื่อง การคิดเชิงออกแบบในการสร้างนวัตกรรม: การสังเกตการณ์ Part 4
  0.00 นาที
 • ใบงาน เรื่อง การคิดเชิงออกแบบในการสร้างนวัตกรรม: การสังเกตการณ์
 • ใบงาน เรื่อง การคิดเชิงออกแบบในการสร้างนวัตกรรม: การสังเกตการณ์

 • วิดีโอการสอน เรื่อง การคิดเชิงออกแบบในการสร้างนวัตกรรม: การสร้างมุมมอง Part 1
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การคิดเชิงออกแบบในการสร้างนวัตกรรม: การสร้างมุมมอง
 • วิดีโอการสอน เรื่อง การคิดเชิงออกแบบในการสร้างนวัตกรรม: การสร้างมุมมอง Part 2
  0.00 นาที
 • วิดีโอการสอน เรื่อง การคิดเชิงออกแบบในการสร้างนวัตกรรม: การสร้างมุมมอง Part 3
  0.00 นาที
 • ใบงาน เรื่อง การคิดเชิงออกแบบในการสร้างนวัตกรรม: การสร้างมุมมอง
 • ใบงาน เรื่อง การคิดเชิงออกแบบในการสร้างนวัตกรรม: การสร้างมุมมอง

 • วิดีโอการสอน เรื่อง การคิดเชิงออกแบบในการสร้างนวัตกรรม: การสร้างไอเดีย Part 1
  0.00 นาที
 • วิดีโอการสอน เรื่อง การคิดเชิงออกแบบในการสร้างนวัตกรรม: การสร้างไอเดีย Part 2
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การคิดเชิงออกแบบในการสร้างนวัตกรรม: การสร้างไอเดีย
 • ใบงาน เรื่อง การคิดเชิงออกแบบในการสร้างนวัตกรรม: การสร้างไอเดีย
 • ใบงาน เรื่อง การคิดเชิงออกแบบในการสร้างนวัตกรรม: การสร้างไอเดีย

 • วิดีโอการสอน เรื่อง การคิดเชิงออกแบบในการสร้างนวัตกรรม:การสร้างตัวต้นแบบและทดสอบ Part 1
  0.00 นาที
 • วิดีโอการสอน เรื่อง การคิดเชิงออกแบบในการสร้างนวัตกรรม:การสร้างตัวต้นแบบและทดสอบ Part 2
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การคิดเชิงออกแบบในการสร้างนวัตกรรม:การสร้างตัวต้นแบบและทดสอบ
 • ใบงาน เรื่อง การคิดเชิงออกแบบในการสร้างนวัตกรรม:การสร้างตัวต้นแบบและทดสอบ
 • ใบงาน เรื่อง การคิดเชิงออกแบบในการสร้างนวัตกรรม:การสร้างตัวต้นแบบและทดสอบ

 • วิดีโอการสอน เรื่อง การออกแบบและสร้างคุณค่านวัตกรรมในรูปแบบธุรกิจ Part 1
  0.00 นาที
 • วิดีโอการสอน เรื่อง การออกแบบและสร้างคุณค่านวัตกรรมในรูปแบบธุรกิจ Part 2
  0.00 นาที
 • วิดีโอการสอน เรื่อง การออกแบบและสร้างคุณค่านวัตกรรมในรูปแบบธุรกิจ Part 3
  0.00 นาที
 • ใบงาน เรื่อง การออกแบบและสร้างคุณค่านวัตกรรมในรูปแบบธุรกิจ
 • เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การออกแบบและสร้างคุณค่านวัตกรรมในรูปแบบธุรกิจ
 • ใบงาน เรื่อง การออกแบบและสร้างคุณค่านวัตกรรมในรูปแบบธุรกิจ

 • ผู้เรียนนำเสนอไอเดียผลงานนวัตกรรมของตนเอง
 • ใบงาน การเรียนรู้ครั้งที่ 11

 • ผู้เรียนนำเสนอไอเดียผลงานนวัตกรรมของตนเอง
 • ใบงาน การเรียนรู้ครั้งที่ 12

 • ผู้เรียนนำเสนอไอเดียผลงานนวัตกรรมของตนเอง
 • ใบงาน การเรียนรู้ครั้งที่ 13

 • ผู้เรียนนำเสนอไอเดียผลงานนวัตกรรมของตนเอง
 • ใบงาน การเรียนรู้ครั้งที่ 14

 • ผู้เรียนนำเสนอไอเดียผลงานนวัตกรรมของตนเอง
 • ใบงาน การเรียนรู้ครั้งที่ 15
รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุสรรค์ ชาติอารยะวดี

เคมีนวัตกรรม

ผู้เรียน 0

ราคา 500.00 บาท

 • Pre-degree ประจำปีการศึกษา 2567 0/100
เพิ่มวิชาลงในตะกร้าเรียบร้อยแล้ว
ไปหน้าชำระเงิน
ดำเนินการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว
เริ่มเรียน

{{ previewTitle }}
Loading...