ความเป็นมาของทัศนะว่าด้วยความก้าวหน้าทางสังคม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนา ประเด็นการศึกษาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาร่วมสมัย องค์ความรู้ว่าด้วยสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการพัฒนา ประวัติศาสตร์การพัฒนาทางเศรษฐกิจการเมืองของโลกและไทยอิทธิพลของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเกี่ยวกับการพัฒนาในประเทศไทย

 • วิดีโอ แนะนำรายวิชาและปฐมนิเทศรายวิชา
  0.00 นาที
 • เอกสารแนะนำรายวิชาและปฐมนิเทศรายวิชา

 • แบบทดสอบก่อนเรียน หัวข้อที่ 1 พัฒนาการขององค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับการพัฒนา 1
 • วิดีโอการสอน หัวข้อที่ 1 พัฒนาการขององค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับการพัฒนา 1
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน หัวข้อที่ 1 พัฒนาการขององค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับการพัฒนา 1
 • แบบทดสอบหลังเรียน หัวข้อที่ 1 พัฒนาการขององค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับการพัฒนา 1

 • แบบทดสอบก่อนเรียน หัวข้อที่ 2 พัฒนาการขององค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับการพัฒนา 2
 • วิดีโอการสอน หัวข้อที่ 2 พัฒนาการขององค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับการพัฒนา 2
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน หัวข้อที่ 2 พัฒนาการขององค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับการพัฒนา 2
 • แบบทดสอบหลังเรียน หัวข้อที่ 2 พัฒนาการขององค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับการพัฒนา 2

 • แบบทดสอบก่อนเรียน หัวข้อที่ 3 ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • วิดีโอการสอน หัวข้อที่ 3 ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน เหัวข้อที่ 3 ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • แบบทดสอบหลังเรียน หัวข้อที่ 3 ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 • แบบทดสอบก่อนเรียน หัวข้อที่ 4 การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางสังคม
 • วิดีโอการสอน หัวข้อที่ 4 การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางสังคม
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน หัวข้อที่ 4 การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางสังคม
 • แบบทดสอบหลังเรียน หัวข้อที่ 4 การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางสังคม

 • แบบทดสอบก่อนเรียน หัวข้อที่ 5 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการพัฒนา
 • วิดีโอการสอน หัวข้อที่ 5 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการพัฒนา
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน หัวข้อที่ 5 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการพัฒนา
 • แบบทดสอบหลังเรียน หัวข้อที่ 5 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการพัฒนา

 • แบบทดสอบก่อนเรียน หัวข้อที่ 6 ประวัติศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองโลก
 • วิดีโอการสอน หัวข้อที่ 6 ประวัติศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองโลก
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน หัวข้อที่ 6 ประวัติศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองโลก
 • แบบทดสอบหลังเรียน หัวข้อที่ 6 ประวัติศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองโลก

 • แบบทดสอบก่อนเรียน หัวข้อที่ 7 ประวัติศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองไทย
 • วิดีโอการสอน หัวข้อที่ 7 ประวัติศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองไทย
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน หัวข้อที่ 7 ประวัติศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองไทย
 • แบบทดสอบหลังเรียน หัวข้อที่ 7 ประวัติศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองไทย

 • แบบทดสอบก่อนเรียน หัวข้อที่ 8 อิทธิพลของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาต่อการพัฒนาในประเทศไทย
 • วิดีโอการสอน หัวข้อที่ 8 อิทธิพลของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาต่อการพัฒนาในประเทศไทย
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน หัวข้อที่ 8 อิทธิพลของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาต่อการพัฒนาในประเทศไทย
 • แบบทดสอบหลังเรียน หัวข้อที่ 8 อิทธิพลของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาต่อการพัฒนาในประเทศไทย

 • สอบกลางภาค หัวข้อที่ 1 - 8

 • แบบทดสอบก่อนเรียน หัวข้อที่ 9 โลกปั่นป่วน (World Disruption) ในศตวรรษที่ 21
 • วิดีโอการสอน หัวข้อที่ 9 โลกปั่นป่วน (World Disruption) ในศตวรรษที่ 21
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน หัวข้อที่ 9 โลกปั่นป่วน (World Disruption) ในศตวรรษที่ 21
 • แบบทดสอบหลังเรียน หัวข้อที่ 9 โลกปั่นป่วน (World Disruption) ในศตวรรษที่ 21

 • แบบทดสอบก่อนเรียน หัวข้อที่ 10 คนเล็กคนน้อยและท้องถิ่นในสังคมวิถีใหม่ (People in New Normal)
 • วิดีโอการสอน หัวข้อที่ 10 คนเล็กคนน้อยและท้องถิ่นในสังคมวิถีใหม่ (People in New Normal)
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน หัวข้อที่ 10 คนเล็กคนน้อยและท้องถิ่นในสังคมวิถีใหม่ (People in New Normal)
 • แบบทดสอบหลังเรียน หัวข้อที่ 10 คนเล็กคนน้อยและท้องถิ่นในสังคมวิถีใหม่ (People in New Normal)

 • แบบทดสอบก่อนเรียน หัวข้อที่ 11 การก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลและนวัตกรรม (Digital Society and Innovation)
 • วิดีโอการสอน หัวข้อที่ 11 การก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลและนวัตกรรม (Digital Society and Innovation)
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน หัวข้อที่ 11 การก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลและนวัตกรรม (Digital Society and Innovation)
 • แบบทดสอบหลังเรียน หัวข้อที่ 11 การก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลและนวัตกรรม (Digital Society and Innovation)

 • แบบทดสอบก่อนเรียน หัวข้อที่ 12 มนุษย์กับวัฒนธรรมในโลกใหม่ (Homo Sapiens in Modern World)
 • วิดีโอการสอน หัวข้อที่ 12 มนุษย์กับวัฒนธรรมในโลกใหม่ (Homo Sapiens in Modern World)
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน หัวข้อที่ 12 มนุษย์กับวัฒนธรรมในโลกใหม่ (Homo Sapiens in Modern World)
 • แบบทดสอบหลังเรียน หัวข้อที่ 12 มนุษย์กับวัฒนธรรมในโลกใหม่ (Homo Sapiens in Modern World)

 • แบบทดสอบก่อนเรียน บทสรุป
 • วิดีโอการสอน เรื่อง บทสรุป
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน เรื่อง บทสรุป
 • แบบทดสอบหลังเรียน บทสรุป

 • สอบกลางภาค หัวข้อที่ 9 - 13
อาจารย์สาริณีย์ ภาสยะวรรณ

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา พงษ์นิล

ประชาสังคม ความเป็นพลเมือง การเคลื่อนไหวทางสังคม วัฒนธรรมศึกษา ประชาธิปไตยท้องถิ่น ชุมชนนิยม

ดร.ณวิญ เสริฐผล

ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ผู้เรียน 0

ราคา 500.00 บาท

วิชานี้ไม่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
เพิ่มวิชาลงในตะกร้าเรียบร้อยแล้ว
ไปหน้าชำระเงิน
ดำเนินการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว
เริ่มเรียน

{{ previewTitle }}
Loading...