รายละเอียดวิชา ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ หลักทฤษฎีของความชรา การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมของผู้สูงอายุ แนวโน้มโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทย ประเด็นสำคัญ ด้านเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมของผู้สูงอายุกับสุขภาพ นโยบายสุขภาพและแผนระดับชาติและกฎหมายด้านผู้สูงอายุ การประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ การใช้ยาในผู้สูงอายุ โรคและอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ศาสตร์การชะลอวัย การดูแลสุขภาพ ทันตสุขภาพในผู้สูงอายุ การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ การวิเคราะห์นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

รายวิชา 327317 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (Elderly Health Promotion)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สามารถนำผลการเรียนไปใช้ในสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 • แบบฝึกหัดก่อนเรียน การเรียนรู้ที่ครั้งที่ 1
 • วิดีโอการสอน เรื่อง แนะนำรายวิชา
  4.00 นาที
 • วิดีโอการสอน บทที่ 1.1 เรื่อง ทฤษฎีความสูงอายุ
  20.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 1.1 เรื่อง ทฤษฎีความสูงอายุ
 • วิดีโอการสอน บทที่ 1.2 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้สูงอายุ
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 1.2 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้สูงอายุ_1
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 1.2 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้สูงอายุ_2
 • แบบฝึกหัดหลังเรียน การเรียนรู้ที่ครั้งที่ 1

 • แบบฝึกหัดก่อนเรียน การเรียนรู้ที่ครั้งที่ 2
 • วิดีโอการสอน เรื่อง สถานการณ์และโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุ
  20.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน เรื่อง สถานการณ์และโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุ_1
 • เอกสารประกอบการสอน เรื่อง สถานการณ์และโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุ_2
 • เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ผลกระทบของสถานการณ์ผู้สูงอายุ
 • แบบฝึกหัดหลังเรียน การเรียนรู้ที่ครั้งที่ 2

 • แบบฝึกหัดก่อนเรียน การเรียนรู้ครั้งที่ 3
 • วิดีโอการสอน เรื่อง ภาวะสุขภาพและการประเมินสภาวะผู้สูงอายุ
  28.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ภาวะสุขภาพและการประเมินสภาวะผู้สูงอายุ
 • แบบฝึกหัดหลังเรียน การเรียนรู้ที่ครั้งที่ 3

 • แบบฝึกหัดก่อนเรียน การเรียนรู้ที่ครั้งที่ 4
 • วิดีโอการสอน เรื่อง ปัจจัยกำหนดสุขภาพในผู้สูงอายุ
  30.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ปัจจัยกำหนดสุขภาพในผู้สูงอายุ_1
 • เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ปัจจัยกำหนดสุขภาพในผู้สูงอายุ_2
 • แบบฝึกหัดหลังเรียน การเรียนรู้ที่ครั้งที่ 4

 • แบบฝึกหัดก่อนเรียน การเรียนรู้ครั้งที่ 5
 • วิดีโอการสอน เรื่อง โรคและอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน เรื่อง โรคและอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ
 • แบบฝึกหัดหลังเรียน การเรียนรู้ที่ครั้งที่ 5

 • แบบฝึกหัดก่อนเรียน การเรียนรู้ที่ครั้งที่ 6
 • วิดีโอการสอน เรื่อง การใช้ยาในผู้สูงอายุ_1
  0.00 นาที
 • วิดีโอการสอน เรื่อง การใช้ยาในผู้สูงอายุ_2
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การใช้ยาในผู้สูงอายุ
 • แบบฝึกหัดหลังเรียน การเรียนรู้ที่ครั้งที่ 6

 • แบบฝึกหัดก่อนเรียน การเรียนรู้ครั้งที่ 7
 • วิดีโอการสอน เรื่อง การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ_1
  0.00 นาที
 • วิดีโอการสอน เรื่อง การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ_2
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ_1
 • เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ_2
 • แบบฝึกหัดหลังเรียน การเรียนรู้ที่ครั้งที่ 7

 • แบบฝึกหัดก่อนเรียน การเรียนรู้ที่ครั้งที่ 8
 • วิดีโอการสอน เรื่อง นโยบายสุขภาพ และกฎหมายเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน เรื่อง นโยบายสุขภาพ และกฎหมายเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
 • แบบฝึกหัดหลังเรียน การเรียนรู้ที่ครั้งที่ 8

 • แบบฝึกหัดก่อนเรียน การเรียนรู้ครั้งที่ 9
 • วิดีโอการสอน เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพในผู้สูงอายุ
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพในผู้สูงอายุ
 • แบบฝึกหัดหลังเรียน การเรียนรู้ที่ครั้งที่ 9

 • แบบฝึกหัดก่อนเรียน การเรียนรู้ครั้งที่ 10
 • วิดีโอการสอน เรื่อง การวิเคราะห์นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ_1
  0.00 นาที
 • วิดีโอการสอน เรื่อง การวิเคราะห์นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ_2
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การวิเคราะห์นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ_1
 • เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การวิเคราะห์นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ_2
 • แบบฝึกหัดหลังเรียน การเรียนรู้ครั้งที่ 10
 • ใบงาน การเรียนรู้ครั้งที่ 10 นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
 • ส่งงาน การเรียนรู้ครั้งที่ 10 นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ดร.อุรัชชา สัจจาพงศ์

การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ผู้เรียน 2

ราคา 500.00 บาท

 • Pre-degree ประจำปีการศึกษา 2567 0/100
เพิ่มวิชาลงในตะกร้าเรียบร้อยแล้ว
ไปหน้าชำระเงิน
ดำเนินการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว
เริ่มเรียน

{{ previewTitle }}
Loading...