รายละเอียดวิชา ประวัติศาสตร์และพัฒนาการทาง สถาปัตยกรรม ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ อียิปต์โบราณ กรีก โรมัน ไบแซนไทน์ โรมาเนสค์ กอธิค เรเนสซองส์ บาโรค โรโคโค โดยการวิเคราะห์ลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมแต่ละยุคสมัย และวิวัฒนาการจากยุคหนึ่งไปสู่ยุคที่สืบเนื่องต่อมา

รายวิชา 182212 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 1 (History of Architecture I)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สามารถนำผลการเรียนไปใช้ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 • แบบฝึกหัดก่อนเรียน การเรียนรู้ครั้งที่ 1
 • วิดีโอแนะนำรายวิชา
  12.00 นาที

 • วิดีโอการสอน เรื่อง สถาปัตยกรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ (Prehistoric Architecture)
  12.00 นาที
 • แบบฝึกหัดหลังเรียน การเรียนรู้ครั้งที่ 2

 • วิดีโอการสอน เรื่อง สถาปัตยกรรมยุคโบราณเมโสโปเตเมีย (Mesopotamia) 1
  11.00 นาที
 • วิดีโอการสอน เรื่อง สถาปัตยกรรมยุคโบราณเมโสโปเตเมีย (Mesopotamia) 2
  17.00 นาที
 • แบบฝึกหัดหลังเรียน การเรียนรู้ที่ครั้งที่ 3

 • วิดีโอการสอน เรื่อง สถาปัตยกรรมยุคอียิปต์โบราณ (Ancient Egyptian Architecture) 1
  15.00 นาที
 • วิดีโอการสอน เรื่อง สถาปัตยกรรมยุคอียิปต์โบราณ (Ancient Egyptian Architecture) 2
  21.00 นาที
 • แบบฝึกหัดหลังเรียน การเรียนรู้ที่ครั้งที่ 4

 • วิดีโอการสอน เรื่อง สถาปัตยกรรมยุคคลาสสิกกรีก (Ancient Greek Architecture) 1 (1)
  10.00 นาที
 • วิดีโอการสอน เรื่อง สถาปัตยกรรมยุคคลาสสิกกรีก (Ancient Greek Architecture) 1 (2)
  31.00 นาที
 • แบบฝึกหัดหลังเรียน การเรียนรู้ที่ครั้งที่ 5

 • วิดีโอการสอน เรื่อง สถาปัตยกรรมยุคคลาสสิกโรมัน (Roman Architecture) (1)
  0.00 นาที
 • วิดีโอการสอน เรื่อง สถาปัตยกรรมยุคคลาสสิกโรมัน (Roman Architecture) (2)
  0.00 นาที
 • แบบฝึกหัดหลังเรียน การเรียนรู้ที่ครั้งที่ 6

 • วิดีโอการสอน เรื่อง สถาปัตยกรรมยุคกลาง สถาปัตยกรรมคริสเตียนตอนต้น (Early Christian Architecture) และ สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ (Byzantine Architecture)
  24.00 นาที
 • แบบฝึกหัดหลังเรียน การเรียนรู้ที่ครั้งที่ 7

 • วิดีโอการสอน เรื่อง สถาปัตยกรรมยุคกลางสถาปัตยกรรมโรมาเนสค์ (Romanesque Architecture)
  0.00 นาที
 • แบบฝึกหัดหลังเรียน การเรียนรู้ที่ครั้งที่ 8

 • วิดีโอการสอน เรื่อง สถาปัตยกรรมยุคกลาง สถาปัตยกรรมกอธิค (Gothic Architecture)
  0.00 นาที
 • แบบฝึกหัดหลังเรียน การเรียนรู้ที่ครั้งที่ 9

 • วิดีโอการสอน เรื่อง สถาปัตยกรรมฟื้นฟูศิลปวิทยา สถาปัตยกรรมเรอเนซองส์ (Renaissance Architecture) (1)
  0.00 นาที
 • วิดีโอการสอน เรื่อง สถาปัตยกรรมฟื้นฟูศิลปวิทยา สถาปัตยกรรมเรอเนซองส์ (Renaissance Architecture) (2)
  0.00 นาที
 • แบบฝึกหัดหลังเรียน การเรียนรู้ที่ครั้งที่ 10

 • วิดีโอการสอน เรื่อง สถาปัตยกรรมบาโรก (Baroque Architecture)
  0.00 นาที
 • แบบฝึกหัดหลังเรียนการเรียนรู้ที่ครั้งที่ 11

 • วิดีโอการสอน เรื่อง สถาปัตยกรรมโรโคโค (Rococo Architecture)
  0.00 นาที
 • แบบฝึกหัดหลังเรียน การเรียนรู้ที่ครั้งที่ 12

 • วิดีโอการสอนสรุปการเรียนการสอนรายวิชา 182212 วิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 1
  0.00 นาที
 • แบบฝึกหัดหลังเรียน การเรียนรู้ครั้งที่ 13
 • วิดีโอการสอนสรุปการเรียนการสอนรายวิชา 182212 วิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 2
  0.00 นาที
อาจารย์อรทัย มหาวรรณ

ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 1

ผู้เรียน 0

ราคา 500.00 บาท

 • Pre-degree ประจำปีการศึกษา 2567 0/100
เพิ่มวิชาลงในตะกร้าเรียบร้อยแล้ว
ไปหน้าชำระเงิน
ดำเนินการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว
เริ่มเรียน

{{ previewTitle }}
Loading...