รายละเอียดวิชา : รายวิชานี้ มุ่งให้นิสิตบรรลุระดับความสามารถด้านภาษาในระดับ A1 ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล CEFR

เนื้อหาที่ผู้เรียนจะได้เรียน ประกอบด้วย Unit 1 Hello, Unit 2 My Family, Unit 3 Hobbies, Unit 4 Holidays, Unit 5 Shopping และ Unit 6 Time ในแต่ละบท ผู้เรียนจะได้ทำกิจกรรม Starter หรือกิจกรรม Warm Up ฝึกทักษะการฟัง คำศัพท์ การอ่าน ไวยากรณ์ และเห็นตัวอย่างการสนทนา

อาจารย์ผู้สอน

นายเกรียงศักดิ์ ฐานะกอง
MR.KRIANGSAK THANAKONG
E-mail: kriangsak.th@up.ac.th
ข้อมูลการศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    มหาวิทยาลัยพะเยา

น.ส.ชุติมันต์ คำขาด
MISSNATTIRA KAMKHAD
E-mail: nattira.ka@up.ac.th
ข้อมูลการศึกษา
Master of Arts (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) University of Northumbria, United Kingdom
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 • คลิปแนะนำรายวิชา
  5.28 นาที
 • PowerPoint ประกอบการบรรยาย
 • VDO Unit 1: Hello (Starter และ Listening)
  60.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน
 • แบบวัดความเข้าใจในรายวิชา

 • วิดีโอ Unit 1: Hello (Vocabulary และ Reading)
  60.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน 
 • นิสิตทำแบบฝึกหัดในไฟล์ PowerPoint และเอกสารประกอบการสอนและตรวจสอบความถูกต้องจากวิดีโอการสอน
 • PowerPoint ประกอบการบรรยาย

 • วิดีโอ Unit 1: Hello Grammar และ Conversation (Daily English Activity)
  60.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน 
 • PowerPoint
 • แบบฝึกหัดประจำบทเรียน แบบ 4 ตัวเลือกจำนวน 10 ข้อ

 • วิดีโอ Unit 2: My Family (Starter, Listening และ Vocabulary)
  100.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน
 • PowerPoint
 • นิสิตทำแบบฝึกหัดในไฟล์ PowerPoint และเอกสารประกอบการสอนและตรวจสอบความถูกต้องจากวิดีโอการสอน

 • วิดีโอ Unit 2: My Family Reading, Grammar และ Conversation (Daily English Activity)
  100.00 นาที
 • PowerPoint
 • เอกสารประกอบการสอน
 • แบบฝึกหัดประจำบทเรียน แบบ 4 ตัวเลือกจำนวน 10 ข้อ

 • วิดีโอ Unit 3: Hobbies (Starter, Listening และ Vocabulary)
  50.00 นาที
 • PowerPoint
 • เอกสารประกอบการสอน
 • นิสิตทำแบบฝึกหัดในไฟล์ PowerPoint และเอกสารประกอบการสอนและตรวจสอบความถูกต้องจากวิดีโอการสอน

 • วิดีโอ Unit 3: Hobbies Reading, Grammar และ Conversation (Daily English Activity)
  80.00 นาที
 • PowerPoint
 • เอกสารประกอบการสอน
 • แบบฝึกหัดประจำบทเรียน แบบ 4 ตัวเลือกจำนวน 10 ข้อ

 • สอบกลางภาค

 • วิดีโอ Unit 4: Holidays (Starter และ Listening)
  30.00 นาที
 • PowerPoint
 • เอกสารประกอบการสอน
 • แบบวัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
 • นิสิตทำแบบฝึกหัดในไฟล์ PowerPoint และเอกสารประกอบการสอนและตรวจสอบความถูกต้องจากวิดีโอการสอน

 • วิดีโอ Unit 4: Holidays ( Vocabulary และ Reading)
  30.00 นาที
 • PowerPoint
 • เอกสารประกอบการสอน
 • นิสิตทำแบบฝึกหัดในไฟล์ PowerPoint และเอกสารประกอบการสอนและตรวจสอบความถูกต้องจากวิดีโอการสอน

 • วิดีโอ Unit 4: Holidays Grammar และ Conversation (Daily English Activity)
  30.00 นาที
 • PowerPoint
 • เอกสารประกอบการสอน
 • แบบฝึกหัดประจำบทเรียน แบบ 4 ตัวเลือกจำนวน 10 ข้อ

 • วิดีโอ Unit 5: Shopping (Starter และ Listening)
  50.00 นาที
 • PowerPoint
 • เอกสารประกอบการสอน
 • นิสิตทำแบบฝึกหัดในไฟล์ PowerPoint และเอกสารประกอบการสอนและตรวจสอบความถูกต้องจากวิดีโอการสอน

 • วิดีโอ Unit 5: Shopping (Vocabulary และ Reading)
  50.00 นาที
 • PowerPoint
 • เอกสารประกอบการสอน
 • นิสิตทำแบบฝึกหัดในไฟล์ PowerPoint และเอกสารประกอบการสอนและตรวจสอบความถูกต้องจากวิดีโอการสอน

 • วิดีโอ Unit 5: Shopping Grammar และ Conversation (Daily English Activity)
  80.00 นาที
 • PowerPoint
 • เอกสารประกอบการสอน
 • แบบฝึกหัดประจำบทเรียน แบบ 4 ตัวเลือกจำนวน 10 ข้อ

 • วิดีโอ Unit 6: Time ในส่วน Starter, Listening และ Vocabulary
  40.00 นาที
 • PowerPoint
 • เอกสารประกอบการสอน
 • นิสิตทำแบบฝึกหัดในไฟล์ PowerPoint และเอกสารประกอบการสอนและตรวจสอบความถูกต้องจากวิดีโอการสอน

 • วิดีโอ Unit 6: Time ในส่วน Reading, Grammar และ Conversation (Daily English Activity)
  30.00 นาที
 • PowerPoint
 • เอกสารประกอบการสอน
 • แบบฝึกหัดประจำบทเรียน

 • สอบรับรองสมรรถนะ (สอบปลายภาค) รายวิชา 001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน
อาจารย์เกรียงศักดิ์ ฐานะกอง

อาจารย์ณัฏฐิรา คำขาด

ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน

ผู้เรียน 1834

เรียนฟรี

 • Pre-degree ประจำปีการศึกษา 2567 1050/5000
เพิ่มวิชาลงในตะกร้าเรียบร้อยแล้ว
ไปหน้าชำระเงิน
ดำเนินการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว
เริ่มเรียน

{{ previewTitle }}
Loading...