รายละเอียดวิชา ผลลัพธ์ของระบบแรง สมดุลของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง เสถียรภาพของโครงสร้าง การวิเคราะห์โครงข้อหมุน การวิเคราะห์แรงแผ่กระจายบนคาน ความเสียดทาน จุดเซ็นทรอยด์ โมเมนต์ความเฉื่อย พลศาสตร์เบื้องต้น

รายวิชา 263101 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Statics)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สามารถนำผลการเรียนไปใช้ในหลักสูตร/สาขาวิชา ดังนี้

 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

 • วิดีโอ แนะนำรายวิชา
  10.00 นาที
 • วิดีโอ หลักการเบื้องต้นทางสถิตศาสตร์
  13.00 นาที
 • เอกสารประกอบ แนะนำรายวิชาและหลักการเบื้องต้นทางสถิตศาสตร์
 • วิดีโอการสอน เรื่อง แรงและเวกเตอร์ (ทฤษฎี) Part 1
  10.00 นาที
 • วิดีโอการสอน เรื่อง แรงและเวกเตอร์ (ทฤษฎี) Part 2
  18.00 นาที
 • วิดีโอการสอน เรื่อง แรงและเวกเตอร์ (ทฤษฎี) Part 3
  7.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน แรงและเวกเตอร์ (ทฤษฎี)
 • วิดีโอการสอน เรื่อง แรงและเวกเตอร์ (ตัวอย่างโจทย์) Part 1
  14.00 นาที
 • วิดีโอการสอน เรื่อง แรงและเวกเตอร์ (ตัวอย่างโจทย์) Part 2
  12.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน แรงและเวกเตอร์ (ตัวอย่างโจทย์)
 • ใบงาน แบบฝึกหัดหลังเรียน การเรียนรู้ที่ครั้งที่ 1
 • ส่งงาน แบบฝึกหัดหลังเรียน การเรียนรู้ที่ครั้งที่ 1

 • วิดีโอการสอน เรื่อง ผลลัพธ์ของระบบแรง (แรงลัพธ์) (ทฤษฎี 2 มิติ)
  0.00 นาที
 • วิดีโอการสอน เรื่อง ผลลัพธ์ของระบบแรง (แรงลัพธ์) (วิธีทำ 2 มิติ)
  0.00 นาที
 • วิดีโอการสอน เรื่อง ผลลัพธ์ของระบบแรง (แรงลัพธ์) (3 มิติ) 1
  0.00 นาที
 • วิดีโอการสอน เรื่อง ผลลัพธ์ของระบบแรง (แรงลัพธ์) (3 มิติ) 2
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ผลลัพธ์ของระบบแรง (แรงลัพธ์)
 • ใบงาน แบบฝึกหัดหลังเรียน การเรียนรู้ที่ครั้งที่ 2
 • ส่งงาน แบบฝึกหัดหลังเรียน การเรียนรู้ที่ครั้งที่ 2

 • 1. วิดีโอการสอน เรื่อง ผลลัพธ์ของระบบแรง (โมเมนต์ลัพธ์ 2 มิติ)
  13.00 นาที
 • 2. วิดีโอการสอน เรื่อง ผลลัพธ์ของระบบแรง (ตัวอย่างโจทย์ โมเมนต์ลัพธ์ 2 มิติ)
  12.00 นาที
 • 3. วิดีโอการสอน เรื่อง ผลลัพธ์ของระบบแรง (โมเมนต์ลัพธ์ 3 มิติ)
  15.00 นาที
 • 5. วิดีโอการสอน เรื่อง ผลลัพธ์ของระบบแรง (ทฤษฎีโมเมนต์ลัพธ์คู่ควบ)
  14.00 นาที
 • 4. วิดีโอการสอน เรื่อง ผลลัพธ์ของระบบแรง (ตัวอย่างโจทย์ โมเมนต์ลัพธ์ 3 มิติ)
  14.00 นาที
 • 6. วิดีโอการสอน เรื่อง ผลลัพธ์ของระบบแรง (ทฤษฎีโมเมนต์ลัพธ์คู่ควบ 2 มิติ)
  14.00 นาที
 • 7. วิดีโอการสอน เรื่อง ผลลัพธ์ของระบบแรง (ทฤษฎีโมเมนต์ลัพธ์คู่ควบ 3 มิติ_1)
  15.00 นาที
 • 8. วิดีโอการสอน เรื่อง ผลลัพธ์ของระบบแรง (ทฤษฎีโมเมนต์ลัพธ์คู่ควบ 3 มิติ_2)
  7.00 นาที
 • 1. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ผลลัพธ์ของระบบแรง_1
 • 2. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ผลลัพธ์ของระบบแรง_2
 • ใบงาน แบบฝึกหัดหลังเรียน การเรียนรู้ที่ครั้งที่ 3
 • ส่งงาน แบบฝึกหัดหลังเรียน การเรียนรู้ที่ครั้งที่ 3

 • 1. วิดีโอการสอน เรื่อง สมดุลของอนุภาค (ทฤษฎี)
  13.00 นาที
 • 2. วิดีโอการสอน เรื่อง สมดุลของอนุภาค (ตัวอย่าง 2 มิติ)
  11.00 นาที
 • 3. วิดีโอการสอน เรื่อง สมดุลของอนุภาค (ตัวอย่าง 3 มิติ)
  13.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน เรื่อง สมดุลของอนุภาค
 • ใบงาน แบบฝึกหัดหลังเรียน การเรียนรู้ที่ครั้งที่ 4
 • ส่งงาน แบบฝึกหัดหลังเรียน การเรียนรู้ที่ครั้งที่ 4

 • 1. วิดีโอการสอน เรื่อง สมดุลวัตถุแข็งเกร็ง (2 มิติ) (ทฤษฎี)
  14.00 นาที
 • 2. วิดีโอการสอน เรื่อง สมดุลวัตถุแข็งเกร็ง (2 มิติ) (ตัวอย่าง 1)
  15.00 นาที
 • 3. วิดีโอการสอน เรื่อง สมดุลวัตถุแข็งเกร็ง (2 มิติ) (ตัวอย่าง 2)
  14.00 นาที
 • 4. วิดีโอการสอน เรื่อง สมดุลวัตถุแข็งเกร็ง (2 มิติ) (ตัวอย่าง 3)
  14.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน เรื่อง สมดุลวัตถุแข็งเกร็ง (2 มิติ)
 • ใบงาน แบบฝึกหัดหลังเรียน การเรียนรู้ที่ครั้งที่ 5
 • ส่งงาน แบบฝึกหัดหลังเรียน การเรียนรู้ที่ครั้งที่ 5

 • 1. วิดีโอการสอน เรื่อง สมดุลวัตถุแข็งเกร็ง (3 มิติ) (ทฤษฎี)
  14.00 นาที
 • 2. วิดีโอการสอน เรื่อง สมดุลวัตถุแข็งเกร็ง (3 มิติ) (ตัวอย่าง 1)
  14.00 นาที
 • 3. วิดีโอการสอน เรื่อง สมดุลวัตถุแข็งเกร็ง (3 มิติ) (ตัวอย่าง 2)
  11.00 นาที
 • 4. วิดีโอการสอน เรื่อง สมดุลวัตถุแข็งเกร็ง (3 มิติ) (ตัวอย่าง 3)
  12.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน เรื่อง สมดุลวัตถุแข็งเกร็ง (3 มิติ)
 • ใบงาน แบบฝึกหัดหลังเรียน การเรียนรู้ที่ครั้งที่ 6
 • ส่งงาน แบบฝึกหัดหลังเรียน การเรียนรู้ที่ครั้งที่ 6

 • สอบเก็บคะแนน ในเนื้อหาการเรียนรู้ที่ครั้งที่ 1-7 (ข้อสอบแสดงวิธีทำ 5 ข้อ) (วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting)

 • 1. วิดีโอการสอน เรื่อง การวิเคราะห์แรงภายในโครงถัก (ทฤษฎี)
  14.00 นาที
 • 2. วิดีโอการสอน เรื่อง การวิเคราะห์แรงภายในโครงถัก (วิธีต่อจุด_1)
  14.00 นาที
 • 3. วิดีโอการสอน เรื่อง การวิเคราะห์แรงภายในโครงถัก (วิธีต่อจุด_2)
  10.00 นาที
 • 4. วิดีโอการสอน เรื่อง การวิเคราะห์แรงภายในโครงถัก (วิธีแรงภายในเป็นศูนย์)
  5.00 นาที
 • 5. วิดีโอการสอน เรื่อง การวิเคราะห์แรงภายในโครงถัก (วิธีภาคตัด_1)
  15.00 นาที
 • 6. วิดีโอการสอน เรื่อง การวิเคราะห์แรงภายในโครงถัก (วิธีภาคตัด_2)
  13.00 นาที
 • 1. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การวิเคราะห์แรงภายในโครงถัก_1
 • 2. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การวิเคราะห์แรงภายในโครงถัก_2
 • ใบงาน แบบฝึกหัดหลังเรียน การเรียนรู้ที่ครั้งที่ 8
 • ส่งงาน แบบฝึกหัดหลังเรียน การเรียนรู้ที่ครั้งที่ 8

 • 1. วิดีโอการสอน เรื่อง การวิเคราะห์แรงภายในคาน (ทฤษฎี)
  14.00 นาที
 • 2. วิดีโอการสอน เรื่อง การวิเคราะห์แรงภายในคาน (ตัวอย่าง 1_1)
  14.00 นาที
 • 3. วิดีโอการสอน เรื่อง การวิเคราะห์แรงภายในคาน (ตัวอย่าง 1_2)
  12.00 นาที
 • 4. วิดีโอการสอน เรื่อง การวิเคราะห์แรงภายในคาน (ตัวอย่าง 2)
  12.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การวิเคราะห์แรงภายในคาน
 • 5. วิดีโอการสอน เรื่อง ความเสียดทาน (ทฤษฎี)
  11.00 นาที
 • 6. วิดีโอการสอน เรื่อง ความเสียดทาน (ตัวอย่าง)
  8.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ความเสียดทาน
 • สูตร เรื่อง การวิเคราะห์แรงภายในคาน (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 • ใบงาน แบบฝึกหัดหลังเรียน การเรียนรู้ที่ครั้งที่ 9
 • ส่งงาน แบบฝึกหัดหลังเรียน การเรียนรู้ที่ครั้งที่ 9

 • 1. วิดีโอการสอน เรื่อง เซนทรอยด์ (ทฤษฎี)
  14.00 นาที
 • 2. วิดีโอการสอน เรื่อง เซนทรอยด์ (ตัวอย่าง 1)
  14.00 นาที
 • 3. วิดีโอการสอน เรื่อง เซนทรอยด์ (ตัวอย่าง 2)
  12.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน เรื่อง เซนทรอยด์
 • 4. วิดีโอการสอน เรื่อง โมเมนต์ความเฉื่อย (ทฤษฎี)
  13.00 นาที
 • 5. วิดีโอการสอน เรื่อง โมเมนต์ความเฉื่อย (ตัวอย่าง 1)
  12.00 นาที
 • 6. วิดีโอการสอน เรื่อง โมเมนต์ความเฉื่อย (ตัวอย่าง 2)
  12.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน เรื่อง โมเมนต์ความเฉื่อย
 • 7. วิดีโอการสอน เรื่อง พลศาสตร์เบื้องต้น 1
  12.00 นาที
 • 8. วิดีโอการสอน เรื่อง พลศาสตร์เบื้องต้น 2
  13.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน เรื่อง พลศาสตร์เบื้องต้น
 • สูตร เรื่อง เซนทรอยด์ โมเมนต์ความเฉื่อยและพลศาสตร์เบื้องต้น (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 • ใบงาน แบบฝึกหัดหลังเรียน การเรียนรู้ที่ครั้งที่ 10
 • ส่งงาน แบบฝึกหัดหลังเรียน การเรียนรู้ที่ครั้งที่ 10

 • สอบเก็บคะแนน ในเนื้อหาการเรียนรู้ที่ครั้งที่ 8-10 (ข้อสอบแสดงวิธีทำ 5 ข้อ)
ดร.ณพล ศรีศักดา

<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"><colgroup><col style="width: 43.1971%;"><col style="width: 23.3751%;"><col style="width: 33.2861%;"></colgroup> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><strong>คุณวุฒิ</strong></td> <td style="text-align: center;"><strong>ปี พ.ศ. ที่จบ</strong></td> <td style="text-align: center;"><strong>ชื่อสถานศึกษาและประเทศ</strong></td> </tr> <tr> <td>D.Eng (Transportation Engineering and Socio-Technology)</td> <td style="text-align: center;">๒๕๖๐</td> <td>Nihon University, Japan</td> </tr> <tr> <td>วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)</td> <td style="text-align: center;">๒๕๕๖</td> <td>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</td> </tr> <tr> <td>วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)</td> <td style="text-align: center;">๒๕๕๓</td> <td>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</td> </tr> </tbody> </table>

<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>ประวัติการทำงาน</strong></span></p> <p>ปี 2560-2561 วิศวกรขนส่งและจราจร บริษัท พีเอสเคคอนซัลแตนส์ จำกัด</p> <p>ปี 2562-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา</p> <p>คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา</p>

<p>วิศวกรรมขนส่งและจราจร การวางแผนการขนส่งสาธารณะ</p>

สถิตยศาสตร์วิศวกรรม

ผู้เรียน 6

ราคา 500.00 บาท

 • Pre-degree ประจำปีการศึกษา 2567 28/100
เพิ่มวิชาลงในตะกร้าเรียบร้อยแล้ว
ไปหน้าชำระเงิน
ดำเนินการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว
เริ่มเรียน

{{ previewTitle }}
Loading...