ความหมาย ขอบข่าย สถานภาพ แนวทางการศึกษา และวิวัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ สภาพแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ กระบวนการบริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการบริหาร ระบบการเมือง และระบบสังคม โดยเน้นคุณธรรม จริยธรรมทางการบริหาร

 • วิดีโอ แนะนำรายวิชา
  0.00 นาที
 • เอกสารแนะนำรายวิชา
 • วิดีโอการสอน บทที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์คืออะไร ตอนที่ 1
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการบรรยาย บทที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์คืออะไร ตอนที่ 1
 • วิดีโอการสอน บทที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์คืออะไร ตอนที่ 2
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการบรรยาย บทที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์คืออะไร ตอนที่ 2
 • วิดีโอการสอน บทที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์คืออะไร ตอนที่ 3
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการบรรยาย บทที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์คืออะไร ตอนที่ 3
 • แบบฝึกหัดหลังเรียน การเรียนรู้ครั้งที่ 1
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์คืออะไร

 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์คืออะไร ตอนที่ 3
 • วิดีโอการสอน บทที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์คืออะไร ตอนที่ 3
  0.00 นาที
 • แบบฝึกหัดหลังเรียน การเรียนรู้ที่ครั้งที่ 2

 • วิดีโอการสอน บทที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการบริหาร ระบบการเมือง และระบบสังคม
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการบรรยาย บทที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการบริหาร ระบบการเมือง และระบบสังคม
 • แบบฝึกหัดหลังเรียน การเรียนรู้ที่ครั้งที่ 3
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการบริหาร ระบบการเมือง และระบบสังคม

 • วิดีโอการสอน บทที่ 3 วิวัฒนาการของรัฐ ประศาสนศาสตร์ตะวันตก: ก่อน 1970 ตอนที่ 1
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 3 วิวัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ตะวันตก: ก่อน 1970 ตอนที่ 1
 • วิดีโอการสอน บทที่ 3 วิวัฒนาการของรัฐ ประศาสนศาสตร์ตะวันตก: ก่อน 1970 ตอนที่ 2
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 3 วิวัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ตะวันตก: ก่อน 1970 ตอนที่ 2
 • แบบฝึกหัดหลังเรียน การเรียนรู้ที่ครั้งที่ 4

 • วิดีโอการสอน บทที่ 4 วิวัฒนาการของรัฐ ประศาสนศาสตร์ตะวันตก: 1970-1990 ตอนที่ 1
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 4 วิวัฒนาการของรัฐ ประศาสนศาสตร์ตะวันตก: 1970-1990 ตอนที่ 1
 • วิดีโอการสอน บทที่ 4 วิวัฒนาการของรัฐ ประศาสนศาสตร์ตะวันตก: 1970-1990 ตอนที่ 2
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 4 วิวัฒนาการของรัฐ ประศาสนศาสตร์ตะวันตก: 1970-1990 ตอนที่ 2
 • แบบฝึกหัดหลังเรียน การเรียนรู้ที่ครั้งที่ 5

 • วิดีโอการสอน บทที่ 4 วิวัฒนาการของรัฐ ประศาสนศาสตร์ตะวันตก: 1970-1990 ตอนที่ 3
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 4 วิวัฒนาการของรัฐ ประศาสนศาสตร์ตะวันตก: 1970-1990 ตอนที่ 3
 • แบบฝึกหัดหลังเรียน การเรียนรู้ที่ครั้งที่ 6

 • วิดีโอการสอน บทที่ 5 วิวัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ตะวันตก: การจัดการปกครอง (Governance) (1990- present) ตอนที่ 1
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 5 วิวัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ตะวันตก: การจัดการปกครอง (Governance) (1990- present) ตอนที่ 1
 • วิดีโอการสอน บทที่ 5 วิวัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ตะวันตก: การจัดการปกครอง (Governance) (1990- present) ตอนที่ 2
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 5 วิวัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ตะวันตก: การจัดการปกครอง (Governance) (1990- present) ตอนที่ 2
 • วิดีโอการสอน บทที่ 5 วิวัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ตะวันตก: การจัดการปกครอง (Governance) (1990- present) ตอนที่ 3
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 5 วิวัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ตะวันตก: การจัดการปกครอง (Governance) (1990- present) ตอนที่ 3
 • แบบฝึกหัดหลังเรียน การเรียนรู้ที่ครั้งที่ 7

 • วิดีโอการสอน บทที่ 6 พัฒนาการของ New Public Management (NPM) - New Public Administration (NPA) - New Public Service (NPS) ตอนที่ 1
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 6 พัฒนาการของ New Public Management (NPM) - New Public Administration (NPA) - New Public Service (NPS) ตอนที่ 1
 • วิดีโอการสอน บทที่ 6 พัฒนาการของ New Public Management (NPM) - New Public Administration (NPA) - New Public Service (NPS) ตอนที่ 2
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 6 พัฒนาการของ New Public Management (NPM) - New Public Administration (NPA) - New Public Service (NPS) ตอนที่ 2
 • วิดีโอการสอน บทที่ 6 พัฒนาการของ New Public Management (NPM) - New Public Administration (NPA) - New Public Service (NPS) ตอนที่ 3
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 6 พัฒนาการของ New Public Management (NPM) - New Public Administration (NPA) - New Public Service (NPS) ตอนที่ 3
 • แบบฝึกหัดหลังเรียน การเรียนรู้ครั้งที่ 9

 • วิดีโอการสอน บทที่ 7 พัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ไทย ตอนที่ 1
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 7 พัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ไทย ตอนที่ 1
 • วิดีโอการสอน บทที่ 7 พัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ไทย ตอนที่ 2
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 7 พัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ไทย ตอนที่ 2
 • แบบฝึกหัดหลังเรียน การเรียนรู้ที่ครั้งที่ 10

 • วิดีโอการสอน บทที่ 8 แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตอนที่ 1
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 8 แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตอนที่ 1
 • วิดีโอการสอน บทที่ 8 แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตอนที่ 2
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 8 แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตอนที่ 2
 • แบบฝึกหัดหลังเรียน การเรียนรู้ที่ครั้งที่ 11

 • วิดีโอการสอน บทที่ 9 จริยธรรมการบริหารมาตรฐานจริยธรรมการบริหารภาครัฐ ตอนที่ 1
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 9 จริยธรรมการบริหารมาตรฐานจริยธรรมการบริหารภาครัฐ ตอนที่ 1
 • วิดีโอการสอน บทที่ 9 จริยธรรมการบริหารมาตรฐานจริยธรรมการบริหารภาครัฐ ตอนที่ 2
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 9 จริยธรรมการบริหารมาตรฐานจริยธรรมการบริหารภาครัฐ ตอนที่ 2
 • แบบฝึกหัดหลังเรียน การเรียนรู้ที่ครั้งที่ 12

 • วิดีโอการสอน บทที่ 10 แนวคิดหลักของการบริหารงานภาครัฐเบื้องต้น ตอนที่ 1
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 10 แนวคิดหลักของการบริหารงานภาครัฐเบื้องต้น ตอนที่ 1
 • วิดีโอการสอน บทที่ 10 แนวคิดหลักของการบริหารงานภาครัฐเบื้องต้น ตอนที่ 2
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 10 แนวคิดหลักของการบริหารงานภาครัฐเบื้องต้น ตอนที่ 2
 • วิดีโอการสอน บทที่ 10 แนวคิดหลักของการบริหารงานภาครัฐเบื้องต้น ตอนที่ 3
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 10 แนวคิดหลักของการบริหารงานภาครัฐเบื้องต้น ตอนที่ 3
 • วิดีโอการสอน บทที่ 10 แนวคิดหลักของการบริหารงานภาครัฐเบื้องต้น ตอนที่ 4
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน บทที่ 10 แนวคิดหลักของการบริหารงานภาครัฐเบื้องต้น ตอนที่ 4
 • แบบฝึกหัดหลังเรียน การเรียนรู้ที่ครั้งที่ 13

 • การพบปะนิสิตเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับรายงานส่วนบุคคล

 • การพบปะนิสิตเพื่อถามตอบเกี่ยวกับเนื้อหาและการให้คำปรึกษาเรื่องการจัดทำรายงาน และการนำเสนอ

 • การส่งรายงานส่วนบุคคลและคลิปการนำเสนอผ่านช่องทางที่กำหนด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ

นโยบายแรงงานต่างด้าว การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความรู้

รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น

ผู้เรียน 0

ราคา 500.00 บาท

วิชานี้ไม่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
เพิ่มวิชาลงในตะกร้าเรียบร้อยแล้ว
ไปหน้าชำระเงิน
ดำเนินการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว
เริ่มเรียน

{{ previewTitle }}
Loading...