วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ กระบวนการความต้องการ คุณลักษณะของความต้องการ ความต้องการเชิงหน้าที่ ความต้องการที่ไม่ใช่หน้าที่ การรวบรวมความต้องการ การกำหนดความต้องการ การเจรจาตกลงความต้องการ ข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ การสร้างแบบจำลองความต้องการ 

 • แบบฝึกหัดก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
 • บทนำรายวิชา
  5.19 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน เรื่อง บทนำและนิยามวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์
 • บทที่ 1 นิยามวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์
  36.00 นาที
 • แบบฝึกหัดหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

 • แบบฝึกหัดก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
 • บทที่ 2 นิยามและคุณลักษณะของความต้องการซอฟต์เเวร์ Requirements Definition
  32.21 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน เรื่อง นิยามและคุณลักษณะของความต้องการ
 • แบบฝึกหัดหลังรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

 • แบบฝึกหัดก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
 • บทที่ 3 การระบุความต้องการเชิงธุรกิจ Identifying Business Requirements
  32.21 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การระบุความต้องการเชิงธุรกิจ
 • แบบฝึกหัดหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

 • แบบฝึกหัดก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
 • บทที่ 4 การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้ และลูกค้า Understanding User Requirements
  36.37 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้ และลูกค้า
 • แบบฝึกหัดหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

 • แบบฝึกหัดก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
 • บทที่ 5 เทคนิคการรวบรวมความต้องการ Requirements Elicitation
  25.34 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคนิคการรวบรวมความต้องการ
 • แบบฝึกหัดหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

 • แบบฝึกหัดก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6.1+6.2
 • ความสำคัญในการจัดลำดับความสำคัญความต้องการ + เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญความต้องการ
  0.00 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ความสำคัญในการจัดลำดับความสำคัญความต้องการ
 • แบบฝึกหัดหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6.1+6.2

 • แบบฝึกหัดก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
 • การพัฒนาเอกสารความต้องการ Documenting the requirements
  28.17 นาที
 • เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การพัฒนาเอกสารความต้องการ
 • แบบฝึกหัดหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
ดร.ณัฐพล หาญสมุทร

ความต้องการซอฟต์แวร์

ผู้เรียน 0

ราคา 500.00 บาท

 • 227141 ความต้องการซอฟต์แวร์ 0/100
เพิ่มวิชาลงในตะกร้าเรียบร้อยแล้ว
ไปหน้าชำระเงิน
ดำเนินการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว
เริ่มเรียน

{{ previewTitle }}
Loading...